• habarlar-3

Habarlar

 • PET süýüminiň önümdäki kemçilik derejesini nädip azaltmaly?

  PET süýüminiň önümdäki kemçilik derejesini nädip azaltmaly?

  Süýümler belli bir uzynlyk we inçe uzyn maddalar, adatça köp molekulalardan durýar.Süýümleri iki kategoriýa bölmek bolar: tebigy süýümler we himiki süýümler.Tebigy süýümler: Tebigy süýümler ösümliklerden, haýwanlardan ýa-da minerallardan alynýan süýümler we umumy tebigy süýümler i ...
  Koprak oka
 • Reňk masterbatch granulýasiýasynyň deň däl ýaýramagyny nädip çözmeli?

  Reňk masterbatch granulýasiýasynyň deň däl ýaýramagyny nädip çözmeli?

  Reňk masterbatch, pigmentleri ýa-da boýaglary daşaýjy rezin bilen garyşdyrmak we eritmek arkaly öndürilen granular önümdir.Pigment ýa-da boýag düzüminde ýokary konsentrasiýa bar we islenýän reňk we effekti sazlamak we almak üçin plastmassa, rezin we beýleki materiallara aňsatlyk bilen goşup bolýar.Aralygy ...
  Koprak oka
 • Täzeçillik çözgütleri: Metallosen polipropilen önümçiliginde netijeliligi ýokarlandyrmak!

  Täzeçillik çözgütleri: Metallosen polipropilen önümçiliginde netijeliligi ýokarlandyrmak!

  “Metallosen” geçiş metallaryndan (sirkonium, titanium, hafniý we ş.m.) we siklopentadien bilen emele gelen organiki metal koordinasiýa birleşmelerine degişlidir.Metallosen katalizatorlary bilen sintez edilen polipropilen metallosen polipropilen (mPP) diýilýär.Metallosen polipropilen (mPP ...
  Koprak oka
 • Plastiki sanjym galyp önümleriniň gaýtadan işlenişini nädip gowulandyrmaly?

  Plastiki sanjym galyp önümleriniň gaýtadan işlenişini nädip gowulandyrmaly?

  Plastiki sanjym galypdan öndürilen önümler, sowadylandan we bejergiden soň, ereýän plastmassa materiallaryny galyplara sanjym etmek arkaly alnan dürli plastmassa önümlerine degişlidir.Plastiki sanjym galypdan ýasalan önümler ýeňil, ýokary galyplaýyş çylşyrymlylygy, h ...
  Koprak oka
 • Plastmassa örtükleri gaýtadan işlemekde ýüze çykan kynçylyklary nädip çözmeli

  Plastmassa örtükleri gaýtadan işlemekde ýüze çykan kynçylyklary nädip çözmeli

  Plastmassa listler dürli ugurlarda giňden ulanylýar, ýöne plastmassa örtükler önümçiligiň we gaýtadan işlemegiň dowamynda önümiň hiline we ulanylyşyna täsir edip biljek käbir kemçilikleri bolup biler.Aşakda önümçilikde we gaýtadan işlemekde ýüze çykyp biljek käbir umumy öndürijilik kemçilikleri ...
  Koprak oka
 • Nebit-himiýa üçin polimer gaýtadan işleýän goşundylarda durnukly çözgütler

  Nebit-himiýa üçin polimer gaýtadan işleýän goşundylarda durnukly çözgütler

  Nebit-himiýa zawodlary dürli pudaklara täsir edýän köp sanly material öndürmekde möhüm rol oýnaýar we öndürýän esasy önümlerinden biri polimerdir.Polimerler monomerler diýlip atlandyrylýan gaýtalanýan gurluş birliklerinden ybarat uly molekulalardyr.Polimer Ma üçin ädimme-ädim gollanma ...
  Koprak oka
 • TPR aýaklarynyň aşgazan garşylygyny nädip gowulandyrmaly

  TPR aýaklarynyň aşgazan garşylygyny nädip gowulandyrmaly

  TPR dabany, esasy material hökmünde SBS bilen garylan termoplastiki kauçuk, ekologiýa taýdan arassa we ýyladyşdan soň wulkanizasiýa, ýönekeý gaýtadan işlemek ýa-da sanjym galyplaryna mätäç däl. TPR daban kiçi agyrlyk güýji, ýeňil aýakgap materialy, gowy ...
  Koprak oka
 • Täze energiýa ulaglary üçin ýangyn saklaýjy materiallaryň işleýşini nädip gowulandyrmaly

  Täze energiýa ulaglary üçin ýangyn saklaýjy materiallaryň işleýşini nädip gowulandyrmaly

  Täze energiýa ulaglary (NEV) termini, plug-in elektrik ulaglaryny (EV) - batareýa elektrik ulaglaryny (BEV) we plug-gibrid elektrik ulaglaryny (PHEV) öz içine alýan doly ýa-da esasan elektrik energiýasy bilen işleýän awtoulaglary kesgitlemek üçin ulanylýar. - we ýangyç öýjükli elektrik ulaglary (FCEV).E ...
  Koprak oka
 • Göwnejaý goýberiji agenti nädip saýlamaly?

  Göwnejaý goýberiji agenti nädip saýlamaly?

  Döküm prosesinde galyndy ýokary temperaturaly suwuk metal bilen yzygiderli gyzdyrylýar we temperaturasy yzygiderli ýokarlanýar.Artykmaç galyndy temperaturasy, guýma galyndylary, çişirmek, kesmek, termiki çatryklar we ş.m. ýaly kemçilikleri döreder, şol bir wagtyň özünde ...
  Koprak oka
 • Sim we kabel programmalarynda ftorsyz PPA

  Sim we kabel programmalarynda ftorsyz PPA

  Polimer gaýtadan işleýiş goşundylary (PPA) polimerleriň gaýtadan işleniş we işleýiş aýratynlyklaryny gowulandyrmak üçin ulanylýan materiallaryň birnäçe görnüşi üçin umumy termin bolup, esasan polimer matrisanyň eredilen ýagdaýynda rol oýnamak üçin ulanylýar.Floropolimerler we silikon rezin polimer gaýtadan işleýän gurallar esasan polda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • TPU ýeke eşik garşylygyny gowulandyrmak üçin täsirli çözgütler

  TPU ýeke eşik garşylygyny gowulandyrmak üçin täsirli çözgütler

  Adamlar sagdyn durmuş ýörelgesine başlanda, adamlaryň sporta bolan höwesi ýokarlandy.Köp adamlar sporty we ylgawy gowy görüp başladylar we her dürli sport aýakgaplary adamlar maşk edende adaty enjamlara öwrüldi.Ylgaýan aýakgaplaryň öndürijiligi dizaýn we materiallar bilen baglanyşykly....
  Koprak oka
 • Agaç-plastmassa kompozitleri üçin dogry goşundylary nädip saýlamaly?

  Agaç-plastmassa kompozitleri üçin dogry goşundylary nädip saýlamaly?

  Goşundylary dogry saýlamak, agaç-plastmassa kompozitleriniň (WPC) mahsus aýratynlyklaryny ýokarlandyrmakda we gaýtadan işlemek häsiýetlerini gowulandyrmakda möhüm faktor bolup durýar.Düwürtmek, döwmek we boýamak ýaly meseleler käwagt materialyň üstünde ýüze çykýar we şu ýerde goşundy ...
  Koprak oka
 • Plastiki turbalaryň gaýtadan işlenişini gowulandyrmak üçin täsirli çözgütler

  Plastiki turbalaryň gaýtadan işlenişini gowulandyrmak üçin täsirli çözgütler

  Şäheriň yzygiderli ösmegi bilen, aýagymyzdaky dünýä hem kem-kemden üýtgeýär, indi her pursat diýen ýaly turbanyň aýagynyň aşagyndaky turbalardan doly, şonuň üçin bu turba adamlaryň durmuş derejesi üçin gaty möhümdir.Turba materiallarynyň köp görnüşi bar we d ...
  Koprak oka
 • Simler we kabeller üçin goşundylaryň umumy görnüşleri haýsylar?

  Simler we kabeller üçin goşundylaryň umumy görnüşleri haýsylar?

  Sim we kabel plastmassalary (kabel materialy diýilýär) poliwinil hloridiň, poliolefinleriň, floroplastikanyň we beýleki plastmassalaryň (polistirol, poliester amin, poliamid, polimid, poliester we ş.m.) görnüşleridir.Olaryň arasynda poliwinil hlorid we poliolefin ...
  Koprak oka
 • Hyperdispersant, ýangyn saklaýan pudaklary täzeden dörediň!

  Hyperdispersant, ýangyn saklaýan pudaklary täzeden dörediň!

  Howpsuzlyk ülňüleri we düzgünleri birinji orunda durýan döwürde, ýangynyň ýaýramagyna garşy durýan materiallaryň ösdürilmegi dürli pudaklaryň möhüm ugruna öwrüldi.Bu täzelikleriň arasynda ýangyny saklaýan masterbatch birleşmeleri fi güýçlendirmek üçin çylşyrymly çözgüt hökmünde ýüze çykdy ...
  Koprak oka
 • BOPP filminiň aňsat deformasiýa ýarylmagy meselesini nädip çözmeli?

  BOPP filminiň aňsat deformasiýa ýarylmagy meselesini nädip çözmeli?

  Plastmassa gaplaýyş pudagynyň çalt ösmegi bilen poliolefin film gaplaýyş materiallary ulanylyş gerimini barha giňeldýär, gaplamak önümçiligi üçin BOPP filminiň ulanylmagy (gaplaýyş gaplary möhürlemek ýaly), sürtülme filmiň daşky görnüşine ýaramaz täsir eder. , ...
  Koprak oka
 • Awtoulag interýerleriniň çyzylmagyna garşylygy nädip gowulandyrmaly?

  Awtoulag interýerleriniň çyzylmagyna garşylygy nädip gowulandyrmaly?

  Adamlaryň sarp ediş derejesiniň ýokarlanmagy bilen awtoulaglar kem-kemden gündelik durmuş we syýahat üçin zerurlyga öwrüldi.Awtoulag korpusynyň möhüm bölegi hökmünde awtoulag içerki bölekleriniň dizaýn iş ýüki, awtoulag dizaýnynyň iş ýüküniň 60% -den gowragyny düzýär ...
  Koprak oka
 • PE filmleriniň tekizligini ýokarlandyrmak üçin çözgütler

  PE filmleriniň tekizligini ýokarlandyrmak üçin çözgütler

  Gaplamak pudagynda, polietilen plyonkada giňden ulanylýan material hökmünde, onuň üstki tekizligi gaplamak prosesi we önüm tejribesi üçin möhümdir.Şeýle-de bolsa, molekulýar gurluşy we häsiýetnamalary sebäpli PE filminde käbir ýagdaýlarda ýelmeşmek we gödeklik bilen baglanyşykly kynçylyklar bolup biler ...
  Koprak oka
 • Emeli ot öndürmekde ftorsyz PPA goşmagyň artykmaçlyklary.

  Emeli ot öndürmekde ftorsyz PPA goşmagyň artykmaçlyklary.

  Emeli ot öndürmekde ftorsyz PPA goşmagyň artykmaçlyklary.Emeli otlar sportçynyň aýagyny duýýan we topyň yza gaýdyş tizligini tebigy otlara gaty meňzeýän bionika ýörelgesini kabul edýär.Önümiň giň temperaturasy bar, ýokary kolda ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Reňk ussalarynyň we doldurgyç ussatlyklarynyň umumy gaýtadan işleýän agyry nokatlaryny nädip çözmeli?

  Reňk ussalarynyň we doldurgyç ussatlyklarynyň umumy gaýtadan işleýän agyry nokatlaryny nädip çözmeli?

  Reňk ussalarynyň we doldurgyç ussatlyklarynyň umumy gaýtadan işleýän agyry nokatlaryny nädip çözmeli Reňk, umumy estetiki lezzetimize sebäp bolup bilýän iň täsirli elementleriň biridir.Reňk ussasy, reňk üçin gurşaw hökmünde dürli plastlerde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Agaç plastmassa kompozit çözgütleri: WPC-de çalgy ýaglary

  Agaç plastmassa kompozit çözgütleri: WPC-de çalgy ýaglary

  Täze agaç plastmassa kompozit çözgütleri: WPC-de çalgy ýaglary (WPC), matrisa we agaç doldurgyç hökmünde plastmassadan ýasalan birleşme materialdyr, WPC önümçiliginde we WPC-ler üçin goşmaça seçimleriň iň möhüm ýerlerini gaýtadan işlemekde birleşdiriji serişdeler, çalgy ýaglary, we reňkli ...
  Koprak oka
 • Ameangyn saklaýjylaryň gaýtadan işlemek kynçylyklaryny nädip çözmeli?

  Ameangyn saklaýjylaryň gaýtadan işlemek kynçylyklaryny nädip çözmeli?

  Ameangyn saklaýjylaryň gaýtadan işlemek kynçylyklaryny nädip çözmeli?Ameangyn saklaýjylary dünýäde bazaryň ululygyna eýedir we gurluşyk, awtoulag, elektronika, howa giňişligi we ş.m. ýaly pudaklarda giňden ulanylýar Bazar gözleg hasabatyna görä, ýangyn saklaýanlar bazary saklanýar ...
  Koprak oka
 • Aýna süýümli berkidilen plastmassada ýüzýän süýüm üçin täsirli çözgütler.

  Aýna süýümli berkidilen plastmassada ýüzýän süýüm üçin täsirli çözgütler.

  Aýna süýümli berkidilen plastmassada ýüzýän süýüm üçin täsirli çözgütler.Önümleriň berkligini we temperatura garşylygyny ýokarlandyrmak üçin, plastmassanyň üýtgemegini güýçlendirmek üçin aýna süýümleri ulanmak gaty gowy saýlama boldy we aýna süýümli berkidilen materiallar gaty m ...
  Koprak oka
 • Ameangyn saklaýjylaryň ýaýramagyny nädip gowulandyrmaly?

  Ameangyn saklaýjylaryň ýaýramagyny nädip gowulandyrmaly?

  Ameangyn saklaýjylaryň ýaýramagyny nädip gowulandyrmaly Polimer materiallarynyň we elektroniki sarp ediş önümleriniň gündelik durmuşda giňden ulanylmagy bilen ýangyn hadysasy hem köpelýär we getirýän zyýany hasam aladalandyrýar.Polimer materiallarynyň ýangyn saklaýjy ýerine ýetirijiligi ...
  Koprak oka
 • Filmi gaýtadan işlemek programmalarynda ftorsyz PPA.

  Filmi gaýtadan işlemek programmalarynda ftorsyz PPA.

  Filmi gaýtadan işlemek programmalarynda ftorsyz PPA.PE film önümçiliginde we gaýtadan işlenişinde köp sanly kynçylyklar ýüze çykar, meselem, galyndy agzyň toplanmagy, filmiň galyňlygy birmeňzeş däl, önümiň üstki görnüşi we tekizligi ýeterlik däl, netijeliligi gaýtadan işlemek ...
  Koprak oka
 • PFAS çäklendirmeleri boýunça PPA-nyň alternatiw çözgütleri.

  PFAS çäklendirmeleri boýunça PPA-nyň alternatiw çözgütleri.

  PFAS çäklendirmeleri boýunça PPA-nyň alternatiw çözgütleri, floropolimeri gaýtadan işleýän gurallar bolan polimer gaýtadan işleýiş gurallarynyň floropolimer polimer esasly gurluşy, polimeriň gaýtadan işleýşini gowulandyrmak, eremegiň ýarylmagyny aradan aýyrmak, ölmegiň gurluşyny çözmek, .. .
  Koprak oka
 • Önümçilik prosesinde sim we kabel näme üçin çalgy ýaglaryny goşmaly?

  Önümçilik prosesinde sim we kabel näme üçin çalgy ýaglaryny goşmaly?

  Önümçilik prosesinde sim we kabel näme üçin çalgy ýaglaryny goşmaly?Sim we kabel önümçiliginde dogry ýaglamak möhümdir, sebäbi ekstruziýa tizligini ýokarlandyrmaga, öndürilen sim we kabel önümleriniň daşky görnüşini we hilini ýokarlandyrmaga, enjamlary azaltmaga ep-esli täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Pes tüsse halogensiz kabel materiallarynyň gaýtadan işleýän agyry nokatlaryny nädip çözmeli?

  Pes tüsse halogensiz kabel materiallarynyň gaýtadan işleýän agyry nokatlaryny nädip çözmeli?

  Pes tüsse halogensiz kabel materiallarynyň gaýtadan işleýän agyry nokatlaryny nädip çözmeli?LSZH pes tüsse nol halogenleri, pes tüsse halogenini aňladýar - bu görnüşli kabel we sim gaty az mukdarda tüsse çykarýar we ýylylyga sezewar bolanda zäherli galogenleri çykarmaýar.Şeýle-de bolsa, bu ikisine ýetmek üçin ...
  Koprak oka
 • Agaç-plastmassa kompozitlerini gaýtadan işlemek kynçylyklaryny nädip çözmeli?

  Agaç-plastmassa kompozitlerini gaýtadan işlemek kynçylyklaryny nädip çözmeli?

  Agaç-plastmassa kompozitlerini gaýtadan işlemek kynçylyklaryny nädip çözmeli?Agaç plastmassa birleşmesi, agaç süýümleri we plastmassa kombinasiýasyndan ýasalan birleşýän materialdyr.Agajyň tebigy gözelligini howa we plastmassanyň poslama garşylygy bilen birleşdirýär.Agaç-plastmassa kompozitler adatça ...
  Koprak oka
 • Agaç plastmassa kompozit önümleri üçin çalgy çözgütleri.

  Agaç plastmassa kompozit önümleri üçin çalgy çözgütleri.

  Agaç plastmassa kompozit önümleri üçin çalgy çözgütleri Ekologiýa taýdan arassa täze birleşme material hökmünde agaç-plastmassa birleşýän material (WPC), agaç we plastmassa gowy işleýiş öndürijiligi, suwa garşylygy, poslama garşylygy, uzak ömri, giň suwy bilen goşa artykmaçlyga eýe. ..
  Koprak oka
 • Adaty film süýşürijisiniň ýagyş ýagmagy aňsat bolan meseläni nädip çözmeli?

  Adaty film süýşürijisiniň ýagyş ýagmagy aňsat bolan meseläni nädip çözmeli?

  Adaty film süýşürijisiniň ýagyş ýagmagy aňsat bolan meseläni nädip çözmeli?Soňky ýyllarda, şol bir wagtyň özünde möhüm netijeleri getirmek üçin önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmakda plastmassa filmleri gaýtadan işlemegiň usullaryny awtomatlaşdyrmak, ýokary tizlikli we ýokary hilli ösüş ...
  Koprak oka
 • PE filmleriniň tekizligini ýokarlandyrmak üçin çözgütler.

  PE filmleriniň tekizligini ýokarlandyrmak üçin çözgütler.

  PE filmleriniň tekizligini ýokarlandyrmak üçin çözgütler.Gaplamak pudagynda, polietilen plyonkada giňden ulanylýan material hökmünde, onuň üstki tekizligi gaplamak prosesi we önüm tejribesi üçin möhümdir.Şeýle-de bolsa, molekulýar gurluşy we häsiýetleri sebäpli PE filminde s ...
  Koprak oka
 • HDPE Telekom kanallarynda COF-ni azaltmak üçin kynçylyklar we çözgütler!

  HDPE Telekom kanallarynda COF-ni azaltmak üçin kynçylyklar we çözgütler!

  Dokary dykyzlykly polietilen (HDPE) telekom kanallarynyň ulanylmagy, ýokary güýji we berkligi sebäpli telekommunikasiýa pudagynda has meşhur bolýar.Şeýle-de bolsa, HDPE telekom kanallary “sürtülme koeffisiýenti” (COF) peselmegi diýlip atlandyrylýan hadysany ösdürmäge ýykgyn edýärler.Bu ...
  Koprak oka
 • Awtoulag interýerleri üçin polipropilen materialyň çyzylmagyna garşy nädip ösdürmeli?

  Awtoulag interýerleri üçin polipropilen materialyň çyzylmagyna garşy nädip ösdürmeli?

  Awtoulag interýerleri üçin polipropilen materialyň çyzylmagyna garşy nädip ösdürmeli?Awtoulag pudagy ösmegini dowam etdirýärkä, öndürijiler ulaglarynyň hilini ýokarlandyrmagyň ýollaryny gözleýärler.Ulagyň hiliniň iň möhüm tarapy, çydamly bolmaly içerki, ...
  Koprak oka
 • EVA dabanynyň aşgazan garşylygyny gowulandyrmagyň täsirli usullary.

  EVA dabanynyň aşgazan garşylygyny gowulandyrmagyň täsirli usullary.

  EVA dabanynyň aşgazan garşylygyny gowulandyrmagyň täsirli usullary.EVA aýakgaplary ýeňil we amatly häsiýetleri sebäpli sarp edijileriň arasynda meşhurdyr.Şeýle-de bolsa, EVA aýakgaplary uzak wagtlap ulanylanda kynçylyk çeker, bu bolsa aýakgaplaryň hyzmat ediş möhletine we rahatlygyna täsir eder.Bu makalada biz ...
  Koprak oka
 • Aýakgap aýakgaplarynyň aşgazan garşylygyny nädip gowulandyrmaly.

  Aýakgap aýakgaplarynyň aşgazan garşylygyny nädip gowulandyrmaly.

  Aýakgap aýakgaplarynyň aşgazan garşylygyny nädip gowulandyrmaly people Adamlaryň gündelik durmuşynda zerurlyk hökmünde aýakgaplar aýaklaryň şikeslenmeginden goramakda möhüm rol oýnaýar.Aýakgap aýakgaplarynyň aşgazan garşylygyny gowulandyrmak we aýakgaplaryň hyzmat möhletini uzaltmak hemişe aýakgaplara uly isleg bolup durýar.Bu sebäpler üçin ...
  Koprak oka
 • WPC üçin dogry çalgy goşundysyny nädip saýlamaly?

  WPC üçin dogry çalgy goşundysyny nädip saýlamaly?

  WPC üçin dogry çalgy goşundysyny nädip saýlamaly?Agaç - plastmassa kompozit (WPC), beýleki kompozit materiallar ýaly, matrisa we agaç tozy ýaly plastmassadan ýasalan birleşdirilen materialdyr, düzüm materiallary asyl nusgalarynda saklanýar we täze komp almak üçin goşulýar ...
  Koprak oka
 • Filmler üçin ftorsyz goşmaça çözgütler: Durnukly çeýe gaplamaga tarap ýol!

  Filmler üçin ftorsyz goşmaça çözgütler: Durnukly çeýe gaplamaga tarap ýol!

  Filmler üçin ftorsyz goşmaça çözgütler: Durnukly çeýe gaplamaga tarap ýol!Çalt ösýän dünýä bazarynda gaplaýyş pudagy soňky ýyllarda düýpli özgerişleri başdan geçirdi.Elýeterli dürli gaplama çözgütleriniň arasynda çeýe gaplama ilat hökmünde ýüze çykdy ...
  Koprak oka
 • Plastmassa önümçiliginde süýşýän goşundylar näme?

  Plastmassa önümçiliginde süýşýän goşundylar näme?

  Süýüm goşundylary plastmassa önümçiliginde ulanylýan himiki goşundylaryň bir görnüşidir.Plastmassa önümleriniň üstki aýratynlyklaryny üýtgetmek üçin plastmassa formulalaryna girizilýär.Süýüm goşundylarynyň esasy maksady, plastmassa üstüň arasyndaky sürtülme koeffisiýentini azaltmak ...
  Koprak oka
 • SILIKE-Hytaý süýüm goşundy öndürijisi

  SILIKE-Hytaý süýüm goşundy öndürijisi

  SILIKE-Hytaý süýüm goşundylaryny öndüriji SILIKE, silikon goşundylaryny ösdürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe toplady. Soňky habarlarda BOPP / CPP / CPE / üflenýän filmlerde süýşüriji serişdeleri we bloklara garşy goşundylary ulanmak has meşhur boldy.Süýüm serişdeleri köplenç l ... arasynda sürtülmäni azaltmak üçin ulanylýar.
  Koprak oka
 • Plastmassa goşundylarynyň görnüşleri haýsylar?

  Plastmassa goşundylarynyň görnüşleri haýsylar?

  Polimer aýratynlyklaryny ýokarlandyrmakda plastmassa goşundylarynyň roly: Plastmassa häzirki durmuşdaky her bir işe täsir edýär we köpüsi plastmassa önümlerine baglydyr.Bu plastmassa önümleriniň hemmesi materiallaryň çylşyrymly garyndysy bilen garylan esasy polimerden ýasalýar we plastmassa goşundylary t ...
  Koprak oka
 • PFAS we ftorsyz alternatiw çözgütler

  PFAS we ftorsyz alternatiw çözgütler

  PFAS polimer prosess goşundysyny (PPA) ulanmak onlarça ýyl bäri plastmassa pudagynda adaty bir zat.Şeýle-de bolsa, PFAS bilen baglanyşykly bolup biljek saglyk we daşky gurşaw töwekgelçiligi sebäpli.2023-nji ýylyň Baýdak aýynda Europeanewropa Himiýa Guramasy bäş agza ýurtdan gadaganlyk baradaky teklibi çap etdi ...
  Koprak oka
 • Aýakgap aýakgaplary üçin geýimlere garşy serişde / aşgazan ussasy

  Aýakgap aýakgaplary üçin geýimlere garşy serişde / aşgazan ussasy

  Aýakgap aýakgaplary üçin geýimlere garşy serişde / aşgazan ussasy Aýakgaplar, adamlar üçin aýrylmaz sarp edilýän zatlar.Maglumatlar hytaýlylaryň her ýyl takmynan 2,5 jübüt aýakgap iýýändigini görkezýär, bu bolsa aýakgaplaryň ykdysadyýetde we jemgyýetde möhüm orny eýeleýändigini görkezýär.Soňky ýyllarda, improw bilen ...
  Koprak oka
 • WPC çalgysy näme?

  WPC çalgysy näme?

  WPC çalgysy näme?WPC gaýtadan işleýän goşundy (WPC üçin çalgy ýagy ýa-da WPC üçin goýberiji agent) hem agaç-plastmassa kompozitlerini (WPC) öndürmek we gaýtadan işlemek üçin niýetlenen çalgydyr: gaýtadan işleýiş akymynyň işleýşini gowulandyrmak, önümleriň daşky görnüşini ýokarlandyrmak, ph ...
  Koprak oka
 • Aýna süýümli güýçlendirilen PA6 sanjym galyplarynda ýüzýän süýümi nädip çözmeli?

  Aýna süýümli güýçlendirilen PA6 sanjym galyplarynda ýüzýän süýümi nädip çözmeli?

  Aýna süýümli berkidilen polimer matrisa kompozitleri möhüm in engineeringenerçilik materiallarydyr, dünýäde iň köp ulanylýan kompozitler, esasanam ajaýyp berklik we güýç bilen utgaşmagy sebäpli.30% aýna süýümli (GF) poliamid 6 (PA6) ...
  Koprak oka
 • Silikon goşundylarynyň taryhy / Silikon masterbatch / Siloxane masterbatch we sim we kabel birleşmeleri pudagynda nähili işleýär?

  Silikon goşundylarynyň taryhy / Silikon masterbatch / Siloxane masterbatch we sim we kabel birleşmeleri pudagynda nähili işleýär?

  Silikon goşundylarynyň taryhy / Silikon masterbatch / Siloxane masterbatch we sim we kabel birleşmeleri pudagynda nähili işleýär?50% işleýän silikon polimerli silikon goşundylary poliolefin ýa-da mineral ýaly daşaýjyda, granula ýa-da poroşok görnüşinde, prosessin hökmünde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Silikon masterbatch goşundysy näme?

  Silikon masterbatch goşundysy näme?

  Silikon masterbatch rezin we plastmassa pudagynda goşundylaryň bir görnüşidir.Silikon goşundylary pudagynda ösen tehnologiýa, LDPE, EVA, TPEE, HDPE, ABS, PP, PA6, PET, TPU ýaly dürli termoplastiki rezinlerde ultra ýokary molekulýar agramy (UHMW) silikon polimerini (PDMS) ulanmakdyr. ...
  Koprak oka
 • Plastiki film önümçiliginde ulanylýan süýümli agentiň görnüşleri

  Plastiki film önümçiliginde ulanylýan süýümli agentiň görnüşleri

  Plastiki film üçin Slip agentleri näme?Süýüm serişdeleri, plastmassa filmleriň işleýşini gowulandyrmak üçin ulanylýan goşundy görnüşidir.Iki ýüzüň arasyndaky sürtülme koeffisiýentini azaltmak üçin has aňsat süýşmäge we işlemegi gowulandyrmaga mümkinçilik berýär.Süýüm goşundylary statiki eliň azalmagyna hem kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Dogry galyp çykaryjy agenti nädip saýlamaly?

  Dogry galyp çykaryjy agenti nädip saýlamaly?

  Galyndy goýberijiler köp önümler üçin önümçilik prosesiniň möhüm bölegi bolup durýar.Bir galybyň öndürilýän önüme ýelmeşmeginiň öňüni almak we iki ýüzüň arasyndaky sürtülmäni azaltmaga kömek edýär, önümi galyndydan aýyrmagy aňsatlaşdyrýar.Bizsiz ...
  Koprak oka
 • Plastmassa gaýtadan işlemegi nädip gowulandyrmaly we plastmassa böleklerinde tekiz üstüň gutarmagyny gazanmaly

  Plastmassa gaýtadan işlemegi nädip gowulandyrmaly we plastmassa böleklerinde tekiz üstüň gutarmagyny gazanmaly

  Plastmassa öndürmek häzirki zaman jemgyýeti üçin möhüm ähmiýete eýe, sebäbi gündelik durmuşda ulanylýan önümleriň giň toplumyny üpjün edýär.Plastmassa gaplamak, gaplar, lukmançylyk enjamlary, oýunjaklar we elektronika ýaly zatlar ýasamak üçin ulanylýar.Gurluşda hem ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Çinaplasda durnukly önümler

  Çinaplasda durnukly önümler

  17-nji aprelden 20-nji aprel aralygynda “Chengdu Silike Technology Co., Ltd” Chinaplas 2023-e gatnaşdy. Silikon goşundylar seriýasyna ünsi jemleýäris, sergide plastik filmler, WPCs, SI-TPV seriýaly önümler, Si- üçin SILIMER seriýasyny görkezmäge üns berdik. TPV silikon wegetarian deri we has ekologiýa taýdan arassa materiallar & ...
  Koprak oka
 • Elastomer deri filminiň alternatiwalary durnukly geljegi üýtgedýär

  Elastomer deri filminiň alternatiwalary durnukly geljegi üýtgedýär

  Bu “Elastomer” deri filminiň alternatiwalary durnukly geljegi üýtgedýär Önümiň daşky görnüşi we gurluşy häsiýetli, markanyň keşbini we gymmatlyklaryny görkezýär. Global gurşawyň ýaramazlaşmagy, adam gurşawynyň habardarlygynyň ýokarlanmagy, global ýaşyllygyň ýokarlanmagy ...
  Koprak oka
 • Agaç plastmassa kompozitleri üçin gaýtadan işleýiş gurallarynyň peýdalaryny öwrenmek

  Agaç plastmassa kompozitleri üçin gaýtadan işleýiş gurallarynyň peýdalaryny öwrenmek

  Agaç plastmassa kompozitleri (WPC), agaçdan we plastmassadan ybarat bolup, adaty agaç önümlerinden has köp peýdalary hödürleýär.WPC-ler has çydamly, az hyzmat etmegi talap edýär we adaty agaç önümlerinden has tygşytly.Şeýle-de bolsa, WPC-leriň artykmaçlyklaryny has köpeltmek üçin importa ...
  Koprak oka
 • Elektrik gurallary üçin Si-TPV Artykmaç

  Elektrik gurallary üçin Si-TPV Artykmaç

  Dizaýnerleriň we önüm inersenerleriniň köpüsi, aşa köpeltmegiň adaty “bir okly” sanjym galyplaryndan has uly dizaýn funksiýasyny hödürleýändigi we komponentleri öndürýändigi bilen ylalaşýarlar.el degirmek üçin hem çydamly, hem ýakymly.Kuwwat gurallary tutawaçlary adatça silikon ýa-da TPE ulanyp gaty galypdyr ...
  Koprak oka
 • Gidrofob we menek garşylygy bilen ABS kompozitlerini taýýarlamak

  Gidrofob we menek garşylygy bilen ABS kompozitlerini taýýarlamak

  Akrilonitril-butadien-stirol kopolimer (ABS), gaty, gaty, ýylylyga çydamly in engineeringenerçilik platasy, enjam enjamlarynda, goş-golamlarda, turba enjamlarynda we awtoulag içerki böleklerinde giňden ulanylýar.Beýan edilen Gidrofob we Dok garşylyk materiallary ABS tarapyndan bazal beden we sili hökmünde taýýarlanýar ...
  Koprak oka
 • Estetiki we ýumşak degmek sport enjamlarynyň çözgütleri

  Estetiki we ýumşak degmek sport enjamlarynyň çözgütleri

  Ergonomiki taýdan öndürilen önümler üçin dürli sport programmalarynda islegler artýar.Dinamiki wulkanizirlenen termoplastiki Silikon esasly elastomerler (Si-TPV) sport enjamlaryny we sport zallaryny ulanmak üçin amatly, ýumşak we çeýe bolup, sportda ulanmak üçin ideal edýär ...
  Koprak oka
 • TPO Awtoulag birleşmeleri Önümçilik çözgütleri we peýdalary üçin çyzylmaga garşy masterbatch

  TPO Awtoulag birleşmeleri Önümçilik çözgütleri we peýdalary üçin çyzylmaga garşy masterbatch

  Müşderiniň awtoulag hilini tassyklamagynda daşky görnüşi möhüm rol oýnaýan awtoulag içerki we daşarky programmalarda.Awtoulagyň içerki we daşarky goşundylarynda iň köp ulanylýan materiallaryň biri termoplastiki poliolefinler (TPO), adatça b ...
  Koprak oka
 • Maddy çözgütler Com Geljekde rahat sport enjamlarynyň dünýäsi

  Maddy çözgütler Com Geljekde rahat sport enjamlarynyň dünýäsi

  SILIKE-iň Si-TPV-leri, ahyrky ulanylýan sport harytlaryny sarp edijileriň çylşyrymly zerurlyklaryny kanagatlandyrýan ýumşak duýgur rahatlygy, tegmile garşylygy, ygtybarly howpsuzlygy, çydamlylygy we estetiki öndürijiligi sport enjamlary öndürijilerine hödürleýär, geljekki beýik dünýä üçin gapy açýar - sport enjamlary ...
  Koprak oka
 • Silikon pudrasy we amaly artykmaçlyklary näme?

  Silikon pudrasy we amaly artykmaçlyklary näme?

  Silikon tozy (Siloksan tozy ýa-da Siloxane tozy diýlip hem atlandyrylýar), çalgy, şok siňdirişi, ýagtylygyň ýaýramagy, ýylylyga garşylyk we howa garşylygy ýaly ajaýyp silikon häsiýetleri bolan ýokary öndürijilikli ak ak poroşok.Silikon tozy ýokary gaýtadan işlemegi we serf etmegi üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Sport enjamlary üçin haýsy material menek we ýumşak duýgur çözgütleri üpjün edýär?

  Sport enjamlary üçin haýsy material menek we ýumşak duýgur çözgütleri üpjün edýär?

  Häzirki wagtda sport enjamlary bazarynda howply maddalary öz içine almaýan ygtybarly we dowamly materiallar üçin habardarlygyň artmagy bilen, täze sport materiallarynyň amatly, estetiki, çydamly we ýer üçin amatlydygyna umyt edýärler.bökmekimizi saklamakda kynçylyk çekmek bilen ...
  Koprak oka
 • SILIKE Aşgazan garşy Masterbatch aýakgap aşgazanyna garşylyk görkeziň

  SILIKE Aşgazan garşy Masterbatch aýakgap aşgazanyna garşylyk görkeziň

  Haýsy materiallar aýakgap aşgazanyna garşylyk görkezýär?Aýakgaplaryň aşgazan garşylygy, aýakgap önümleriniň amatly aýratynlyklaryndan biri bolup, aýakgaplaryň hyzmat möhletini rahat we ygtybarly kesgitleýär.eşik belli bir derejede geýilende, dabanyň üstünde deň däl stres döreder ...
  Koprak oka
 • BOPP filminiň has çalt öndürilmegi üçin çözgüt

  BOPP filminiň has çalt öndürilmegi üçin çözgüt

  Iki taraplaýyn gönükdirilen polipropilen (BOPP) filminiň has çalt öndürilmegi nähili?esasy nokat, BOPP filmlerindäki sürtülme koeffisiýentini (COF) azaltmak üçin ulanylýan süýşýän goşundylaryň häsiýetlerine baglydyr.Emma süýşýän goşundylaryň hemmesi deň derejede täsirli däl.Adaty organiki mumlaryň üsti bilen ...
  Koprak oka
 • Deri alternatiw innowasiýa tehnologiýasy

  Deri alternatiw innowasiýa tehnologiýasy

  Bu deri alternatiw moda täzeliklerini hödürleýär !!Deri adamzadyň dörän gününden bäri dowam edip gelýär, dünýäde öndürilen deriniň köp bölegi howply hrom bilen reňklenýär.Aşgarlamak prosesi deriniň biodegrasiýa edilmeginiň öňüni alýar, ýöne bu zäherli gaty hem bar ...
  Koprak oka
 • Processokary gaýtadan işlemek we ýerüsti öndürijilik simleri we kabel polimer çözgütleri.

  Processokary gaýtadan işlemek we ýerüsti öndürijilik simleri we kabel polimer çözgütleri.

  Gaýtadan işlemek goşundylary ýokary öndürijilikli sim we kabel polimer material önümçiliginde möhüm rol oýnaýar.Käbir HFFR LDPE kabel birleşmelerinde metal gidratlaryň ýokary doldurgyçlary bar, bu doldurgyçlar we goşundylar işleýşine ýaramaz täsir edýär, şol sanda haýal geçýän nurbat momentini azaltmak ...
  Koprak oka
 • Täze çeýe gaplama tehnologiýalary we materiallary

  Täze çeýe gaplama tehnologiýalary we materiallary

  Silikon esasly tehnologiýa arkaly ýerüsti modifikasiýa Çeýe iýmit gaplaýyş materiallarynyň köp gatlakly gurluşlary polipropilen (PP) filmine, iki taraplaýyn gönükdirilen polipropilen (BOPP) filmine, pes dykyzlykly polietilen (LDPE) filmine we çyzykly pes dykyzlykly polietilen (LLDPE) esaslanýar. ) film....
  Koprak oka
 • Talc-PP we Talc-TPO birleşmeleriniň dyrna garşylygyny ýokarlandyrmagyň usuly

  Talc-PP we Talc-TPO birleşmeleriniň dyrna garşylygyny ýokarlandyrmagyň usuly

  Talc-PP we Talc-TPO birleşmeleri üçin uzak möhletli dyrna çydamly silikon goşundylary au ...
  Koprak oka
 • Örtüklerde we boýagda silikon goşundylary

  Örtüklerde we boýagda silikon goşundylary

  Faceerüsti kemçilikler örtük we boýag ulanylanda we soň ýüze çykýar.Bu kemçilikler örtügiň optiki häsiýetlerine we gorag hiline ýaramaz täsir edýär.Adaty kemçilikler substratyň çyglylygy, kraterleriň emele gelmegi we optimal däl akym (mämişi gabygy).bir ...
  Koprak oka
 • TPE simli birleşme önümçilik çözgütleri üçin silikon goşundylary

  TPE simli birleşme önümçilik çözgütleri üçin silikon goşundylary

  TPE sim birleşmesine gaýtadan işleýiş aýratynlyklaryny we el duýgusyny gowulandyrmaga nädip kömek edip bilersiňiz?Garnitura setirleriniň we maglumat setirleriniň köpüsi TPE birleşmesinden ýasalýar, esasy formula SEBS, PP, doldurgyçlar, ak ýag we beýleki goşundylar bilen granuladan ybarat.Silikon möhüm rol oýnady.Töleg tizligi sebäpli o ...
  Koprak oka
 • Film önümçiliginiň çözgütleri üçin göçmeýän süýşmeler

  Film önümçiliginiň çözgütleri üçin göçmeýän süýşmeler

  SILIKE silikon mumy goşundylaryny ulanmak arkaly polimer plýonkanyň ýüzüni üýtgetmek ýa-da önümçilikde ýa-da aşaky gaplaýyş enjamlarynda gaýtadan işleýiş aýratynlyklaryny gowulaşdyryp biler ýa-da göçme däl süýşmek häsiýetine eýe bolan polimeriň ahyrky ulanylyşyny gowulaşdyryp biler.“Süýşmek” goşundylary filmiň rezisini azaltmak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Innowasiýa ýumşak duýgur material nauşnikdäki estetiki taýdan ýakymly dizaýnlary üpjün edýär

  Innowasiýa ýumşak duýgur material nauşnikdäki estetiki taýdan ýakymly dizaýnlary üpjün edýär

  SILIKE Si-TPV innowasiýa ýumşak sensor materialy nauşnikde estetiki taýdan ýakymly dizaýnlary döredýär Adatça, ýumşak degmegiň “duýgusy” gatylyk, modul, sürtülme koeffisiýenti, dokumasy we diwar galyňlygy ýaly maddy häsiýetleriň utgaşmagyna baglydyr.Silikon kauçuk u ...
  Koprak oka
 • Öňünden baglanyşygyň öňüni almagyň we XLPE kabeli üçin tekiz ekstruziýany gowulandyrmagyň usuly

  Öňünden baglanyşygyň öňüni almagyň we XLPE kabeli üçin tekiz ekstruziýany gowulandyrmagyň usuly

  SILIKE silikon masterbatch deslapky baglanyşygyň öňüni alýar we XLPE Kabel üçin tekiz ekstruziýany gowulandyrýar!XLPE kabeli näme?Özara baglanyşykly polietilen, XLPE hem diýilýär, ýylylyk we ýokary basyş arkaly döredilýän izolýasiýa görnüşidir.Haç döretmek üçin üç usul ...
  Koprak oka
 • SILIKE Silikon mumy r Termoplastiki önümler üçin plastik çalgy ýaglary we çykaryjy serişdeleri

  SILIKE Silikon mumy r Termoplastiki önümler üçin plastik çalgy ýaglary we çykaryjy serişdeleri

  Plastiki çalgy ýaglary we çykaryjy serişdeler üçin zerur zat!Silike Tech elmydama tehnologiki innowasiýalarda we ýokary tehnologiýaly silikon goşundy ösüşinde işleýär.Iň oňat içerki çalgy ýaglary hökmünde ulanyp boljak silikon mum önümleriniň birnäçe görnüşini satuwa çykardyk ...
  Koprak oka
 • Salgy gurmagyň daşky görnüşi sim we kabel birleşmeleriniň durnuksyz çyzyk tizligini kemçilik edýär

  Salgy gurmagyň daşky görnüşi sim we kabel birleşmeleriniň durnuksyz çyzyk tizligini kemçilik edýär

  Sim we kabel birleşmeleriniň çözgütleri: Global sim we kabel birleşmeleriniň bazar görnüşi (Halogen polimerler (PVC, CPE), halogen däl polimerler (XLPE, TPES, TPV, TPU), bu sim we kabel birleşmeleri izolýasiýa we formulirlemek üçin ulanylýan ýörite amaly materiallardyr. sim üçin penjek materiallary ...
  Koprak oka
 • SILIKE SILIMER 5332 agaç plastmassa birleşmesiniň önümçiligini we ýerüsti hilini ýokarlandyrdy

  SILIKE SILIMER 5332 agaç plastmassa birleşmesiniň önümçiligini we ýerüsti hilini ýokarlandyrdy

  Agaç - plastmassa kompozit (WPC), matrisa we agaç doldurgyç hökmünde plastmassadan ýasalan birleşdirilen materialdyr, WPC-ler üçin goşmaça saýlamagyň iň möhüm ugurlary birleşdiriji serişdeler, çalgy ýaglary we reňkleýjilerdir, himiki köpükleýji serişdeler we biosidler.Adatça, WPC-ler standart lubr ulanyp bilerler ...
  Koprak oka
 • SILIKE Si-TPV, ýumşak duýgur laminirlenen mata ýa-da tegmile garşylygy bolan mata matasy üçin täze material çözgüdi berýär.

  SILIKE Si-TPV, ýumşak duýgur laminirlenen mata ýa-da tegmile garşylygy bolan mata matasy üçin täze material çözgüdi berýär.

  Laminirlenen mata ýa-da gysgyç mata üçin haýsy material iň gowy saýlaýar?TPU, TPU laminirlenen mata, birleşýän material emele getirmek üçin dürli matalary birleşdirmek üçin TPU filmini ulanmak, TPU laminirlenen mata ýüzüniň suw geçirmeýän we çyglylyk geçirijiligi, radiasiýa garşylygy ýaly aýratyn funksiýalary bar ...
  Koprak oka
 • Düsseldorf söwda ýarmarka merkezinde K 2022 üçin gurnalan işler doly depginde dowam edýär

  Düsseldorf söwda ýarmarka merkezinde K 2022 üçin gurnalan işler doly depginde dowam edýär

  K ýarmarkasy dünýädäki iň möhüm plastmassa we rezin senagaty sergilerinden biridir.Plastmassa bilimleriniň bir ýerde jemlenmegi - bu diňe K sergisinde mümkindir, Senagat hünärmenleri, alymlar, menejerler we dünýäniň dürli künjeginden gelen pikirdeşler ...
  Koprak oka
 • Estetiki taýdan nädip ýakymly görünmeli, ýöne sport esbaplaryňyz üçin amatly bolmaly

  Estetiki taýdan nädip ýakymly görünmeli, ýöne sport esbaplaryňyz üçin amatly bolmaly

  Soňky onýyllyklaryň dowamynda sport we bedenterbiýe enjamlarynda ulanylýan materiallar agaç, ekiz, içege we rezin ýaly çig maldan ýokary tehnologiýaly metallara, polimerlere, keramika we kompozitler we öýjükli düşünjeler ýaly sintetiki gibrid materiallara öwrüldi.Adatça sportuň dizaýny a ...
  Koprak oka
 • TPE sanjym galyplaryny nädip aňsatlaşdyrmaly?

  TPE sanjym galyplaryny nädip aňsatlaşdyrmaly?

  Awtoulag pollary, suw sorujy, tozan sorujy, zyýansyzlandyryjy we ses izolýasiýasy bilen birleşdirildi we goralýan öý ýorganlarynyň bäş sany esasy wezipesi halka görnüşidir.Awtoulag matalary abzal önümlerine degişlidir, içini arassa saklaň we rol oýnaň ...
  Koprak oka
 • BOPP filmleri üçin hemişelik süýşmek çözgütleri

  BOPP filmleri üçin hemişelik süýşmek çözgütleri

  “SILIKE Super Slip Masterbatch” BOPP filmleri üçin hemişelik süýşmek çözgütleri bilen üpjün edildi Biaxial ugrukdyrylan polipropilen (BOPP) filmi, iki ugurda molekulýar zynjyr ugruny öndürýän, maşyn we transvers ugurlarda uzalyp gidýän filmdir.BOPP filmleriniň özboluşly häsiýetleri bar ...
  Koprak oka
 • SILIKE Si-TPV, menek garşylygy we ýumşak duýgurlyk bilen sagat zolaklaryny üpjün edýär

  SILIKE Si-TPV, menek garşylygy we ýumşak duýgurlyk bilen sagat zolaklaryny üpjün edýär

  Bazardaky sagadyň zolaklarynyň köpüsi umumy ýaşy silkon jelinden ýa-da silikon kauçuk materialdan ýasalýar, bu aňsat ýaşy boşaltmak we döwmek aňsat ... Şeýlelik bilen, çydamly rahatlygy we tegmili hödürleýän sagady zolaklaryny gözleýän alyjylar köpelýär. garşylyk.bu talaplar ...
  Koprak oka
 • Polifenilen sulfidiň häsiýetlerini optimizirlemegiň usuly

  Polifenilen sulfidiň häsiýetlerini optimizirlemegiň usuly

  PPS termoplastiki polimeriň bir görnüşidir, adatça, PPS rezini adatça dürli güýçlendiriji materiallar bilen berkidilýär ýa-da beýleki termoplastika bilen garylyp, mehaniki we ýylylyk aýratynlyklaryny hasam gowulandyrýar, aýna süýümi, uglerod süýümi we PTFE bilen doldurylanda PPS has köp ulanylýar.Mundan başga-da ...
  Koprak oka
 • Innowasiýa gaýtadan işlemek we ýerüsti çözgütler üçin polistirol

  Innowasiýa gaýtadan işlemek we ýerüsti çözgütler üçin polistirol

  Aňsatlyk bilen çyzyp bilmeýän polistirol (PS) üstüň gutarmagy gerekmi?ýa-da gowy kerf we tekiz gyrasy almak üçin iň soňky PS sahypalary gerekmi?Gaplamakdaky polistirol, Awtoulagdaky polistirol, elektronikadaky polistirol ýa-da Azyk hyzmatynda polistirol, LYSI seriýaly silikon mahabaty bolsun ...
  Koprak oka
 • SILIKE, K 2022-de goşmaça masterbatch we termoplastik silikon esasly elastomer materiallaryny işe girizýär

  SILIKE, K 2022-de goşmaça masterbatch we termoplastik silikon esasly elastomer materiallaryny işe girizýär

  19-njy oktýabrdan 26-njy oktýabr aralygynda K söwda ýarmarkasyna gatnaşjakdygymyzy mälim edýäris.Oktýabr 2022. Dokma garşylygy üpjün etmek üçin täze termoplastiki silikon esasly elastomer materialy we akylly geýilýän önümleriň we deri kontakt önümleriniň estetiki üstü önümleriň arasynda bolar ...
  Koprak oka
 • SILIKE Silikon tozy reňkli masterbatch in engineeringenerçilik plastmassany gaýtadan işlemegi gowulandyrýar

  SILIKE Silikon tozy reňkli masterbatch in engineeringenerçilik plastmassany gaýtadan işlemegi gowulandyrýar

  In Engineeringenerçilik plastmassalary, has giňden ulanylýan haryt plastmassalaryna (PC, PS, PA, ABS, POM, PVC, PET we PBT ýaly) has gowy mehaniki we / ýa-da ýylylyk aýratynlyklaryna eýe bolan plastik materiallaryň toparydyr.SILIKE Silikon tozy (Siloksan tozy) LYSI seriýasy öz içine alýan poroşok formulasydyr ...
  Koprak oka
 • PVC kabel materiallarynyň könelmegine garşylygy we tekizligini ýokarlandyrmagyň usullary

  PVC kabel materiallarynyň könelmegine garşylygy we tekizligini ýokarlandyrmagyň usullary

  Elektrik sim kabeli we optiki kabel, halk hojalygynyň we gündelik durmuşyň aýrylmaz bölegi bolan energiýa, maglumat we ş.m. geçirmegi öz üstüne alýar.Adaty PVC sim we kabel könelmegine garşylyk we tekizlik pes, hiline we ekstruziýa çyzygynyň tizligine täsir edýär.SILIKE ...
  Koprak oka
 • Si-TPV arkaly ýokary öndürijilikli deri we matany kesgitläň

  Si-TPV arkaly ýokary öndürijilikli deri we matany kesgitläň

  Silikon deri ekologiýa taýdan arassa, dowamly, arassalamak aňsat, howa geçirmeýän we ýokary çydamly öndürijilik mata bolup, dürli programmalarda, hatda aşa gurşawda hem ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, SILIKE Si-TPV patentlenen dinamiki wulkanizirlenen termoplastiki silikon esasly elastomerlerdir ...
  Koprak oka
 • Dokary doldurylan alawy saklaýan PE birleşmeleri üçin silikon goşundy çözgütleri

  Dokary doldurylan alawy saklaýan PE birleşmeleri üçin silikon goşundy çözgütleri

  Käbir sim we kabel öndürijileri zäherlilik meselesinden gaça durmak we durnuklylygy goldamak üçin PVC-ni PE, LDPE ýaly materiallar bilen çalyşýarlar, ýöne käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, meselem, metal gidratlary köp doldurýan HFFR PE kabel birleşmeleri, Bu doldurgyçlar we goşundylar gaýtadan işlemäge ýaramaz täsir edýär ...
  Koprak oka
 • BOPP film önümçiligini optimizirlemek

  BOPP film önümçiligini optimizirlemek

  Biaxial-gönükdirilen polipropilen (BOPP) filmlerinde organiki süýşüriji serişdeler ulanylanda, düşnükli filmdäki dumanlary köpeltmek bilen gaplaýyş materiallarynyň daşky görnüşine we hiline täsir edip biljek filmiň üstünden üznüksiz göçmek.Tapyndylar: BOPP fi öndürmek üçin göçmeýän gyzgyn süýşüriji agent ...
  Koprak oka
 • Agaç plastmassa kompozitleri üçin innowasiýa goşundy ussady

  Agaç plastmassa kompozitleri üçin innowasiýa goşundy ussady

  SILIKE, önümçilik çykdajylaryny azaltmak bilen WPC-leriň berkligini we hilini ýokarlandyrmak üçin örän amatly usuly hödürleýär.Agaç plastik kompozit (WPC), agaç ununyň tozy, gabyk, agaç sogan, bambuk we termoplastiki birleşmedir.Pollary, demir ýollary, diwarlary, abadanlaşdyryş agaçlaryny ýasamak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • 8-nji aýakgap materiallary sammit forumyna syn

  8-nji aýakgap materiallary sammit forumyna syn

  8-nji aýakgap materiallary sammiti forumy, aýakgap pudagynyň gyzyklanýan taraplary we hünärmenleri, şeýle hem durnuklylyk ugrundaky öňdebaryjylar üçin ýygnanşyk hökmünde görülip bilner.Jemgyýet ösüşi bilen birlikde, her dürli aýakgap, has oňat, amaly ergonomiki we ygtybarly d ...
  Koprak oka
 • PC / ABS-iň aşgazanyna we çyzylmagyna garşylygy ýokarlandyrmagyň usuly

  PC / ABS-iň aşgazanyna we çyzylmagyna garşylygy ýokarlandyrmagyň usuly

  Polikarbonat / akrilonitril butadien stiren (PC / ABS), PC we ABS garyndysyndan döredilen in engineeringener termoplastiki.Silikon, PC, ABS we PC / ABS ýaly stirol esasly polimerler we erginler üçin döredilen göçmeýän güýçli dyrma we aşgazan çözgüdi hökmünde ussatlyk bilen işleýär.Adv ...
  Koprak oka
 • 18 ýaşyňyz gutly bolsun!

  18 ýaşyňyz gutly bolsun!

  Wah, Silike Technology ahyrsoňy ulaldy!Bu suratlara tomaşa edip görşüňiz ýaly.On sekizinji doglan günümizi belledik.Yzymyza seretsek, kellämizde köp pikirler we duýgular bar, soňky on sekiz ýylda bu pudakda köp zat üýtgedi, elmydama ýokary we aşak ...
  Koprak oka
 • Awtoulag pudagynda silikon ussatlyklary

  Awtoulag pudagynda silikon ussatlyklary

  Awtoulag pudagyndaky ösüşler bilen giňeltmek üçin Europeewropadaky Silikon Masterbatches bazary TMR tarapyndan öwrenilýär!Europeanewropa ýurtlarynyň köpüsinde awtoulag serişdeleriniň satuwy artdy.Mundan başga-da, Europeewropadaky hökümet edaralary uglerodyň zyňyndylaryny azaltmak baradaky başlangyçlary artdyrýarlar, ...
  Koprak oka
 • Polyolefins Awtoulag birleşmeleri üçin uzak möhletli çyzmaga çydamly masterbatch

  Polyolefins Awtoulag birleşmeleri üçin uzak möhletli çyzmaga çydamly masterbatch

  Polipropilen (PP), EPDM üýtgedilen PP, polipropilen tal birleşmeleri, termoplastiki olefinler (TPO) we termoplastiki elastomerler (TPE) ýaly poliolefinler awtoulag programmalarynda has köp ulanylýar, sebäbi in engineener bilen deňeşdirilende gaýtadan işlemekde, ýeňil we arzan bahada artykmaçlyklary bar. ...
  Koprak oka
 • 【Tehnika Capt Surata alnan ugleroddan PET çüýşelerini ýasamak we täze Masterbatch çözmek we sürtülme meselelerini çözmek

  【Tehnika Capt Surata alnan ugleroddan PET çüýşelerini ýasamak we täze Masterbatch çözmek we sürtülme meselelerini çözmek

  PET önümleriniň has tegelek ykdysadyýete tarap barýan ýoly!Tapyndylar: Alnan ugleroddan PET çüýşelerini ýasamagyň täze usuly!“LanzaTech”, ýörite döredilen uglerod iýýän bakteriýa arkaly plastik çüýşeleri öndürmegiň usulyny tapandygyny aýdýar.Polat fabriklerinden ýa-da ga zyňyndylaryny ulanýan amal ...
  Koprak oka
 • Silikon goşundylarynyň gaýtadan işlemegiň aýratynlyklaryna we ýerüsti hil termoplastikasyna täsiri

  Silikon goşundylarynyň gaýtadan işlemegiň aýratynlyklaryna we ýerüsti hil termoplastikasyna täsiri

  Polimer garyndylaryndan ýasalan termoplastiki sa görnüşi, gyzdyrylanda we sowadylanda gaty suwuklyga öwrülýär.Emma doňdurylanda termoplastiki aýna ýaly bolýar we döwülýär.Adyna karz berýän bu aýratynlyklar tersine..Agny, bu ...
  Koprak oka
 • Plastiki sanjym galyndylaryny çykaryjy serişdeler SILIMER 5140 polimer goşundy

  Plastiki sanjym galyndylaryny çykaryjy serişdeler SILIMER 5140 polimer goşundy

  Haýsy plastmassa goşundylary öndürijilikde we ýerüsti häsiýetlerde peýdaly?Surfaceerüsti gutarmagyň yzygiderliligi, sikl wagtynyň optimizasiýasy, boýag ýa-da ýelimlenmezden ozal galyndydan soňky amallaryň azalmagy, bularyň hemmesi plastmassany gaýtadan işlemekde möhüm faktorlar!Plastiki sanjym galyndylarynyň çykarylyşy ...
  Koprak oka
 • Haýwan oýunjaklarynda ýumşak degmek üçin Si-TPV çözgüdi

  Haýwan oýunjaklarynda ýumşak degmek üçin Si-TPV çözgüdi

  Sarp edijiler öý haýwanlary oýnawaçlary bazarynda güýçlendirilen çydamlylygy we estetikany hödürlemek bilen bir hatarda howply maddalary öz içine almaýan howpsuz we dowamly materiallara garaşýarlar ... Şeýle-de bolsa, öý haýwan oýunjak öndürijilerine tygşytlylygyň talaplaryny kanagatlandyrjak we güýçli bolmagyna kömek edýän innowasion materiallar gerek ...
  Koprak oka
 • Aşgazan çydamly EVA materialyna ýol

  Aşgazan çydamly EVA materialyna ýol

  Jemgyýetçilik ösüşi bilen birlikde sport aýakgaplary gowy görünmekden praktika ýuwaş-ýuwaşdan ýakynlaşýar.EVA etilen / winil asetat kopolimeridir (efen-winil asetat kopolimer hem diýilýär), oňat plastikligi, çeýeligi we işleýşi bar, köpük bilen bejerilýär ...
  Koprak oka
 • Plastmassa üçin dogry çalgy

  Plastmassa üçin dogry çalgy

  Ricaglaýjy plastmassalar ömrüni köpeltmek we energiýa sarp edilişini we sürtülmäni azaltmak üçin zerurdyr. Köp ýyllaryň dowamynda plastmassa, silikon, PTFE esasly pes ýaglar, mineral ýaglar we sintetiki uglewodorodlar bilen çalmak üçin köp material ulanylýar. s ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2