• habarlar-3

Kompaniýanyň habarlary

Kompaniýanyň habarlary

 • Agaç plastmassa kompozit çözgütleri: WPC-de çalgy ýaglary

  Agaç plastmassa kompozit çözgütleri: WPC-de çalgy ýaglary

  Täze agaç plastmassa kompozit çözgütleri: WPC-de çalgy ýaglary (WPC), matrisa we agaç doldurgyç hökmünde plastmassadan ýasalan birleşme materialdyr, WPC önümçiliginde we WPC-ler üçin goşmaça seçimleriň iň möhüm ýerlerini gaýtadan işlemekde birleşdiriji serişdeler, çalgy ýaglary, we reňkli ...
  Koprak oka
 • Ameangyn saklaýjylaryň gaýtadan işlemek kynçylyklaryny nädip çözmeli?

  Ameangyn saklaýjylaryň gaýtadan işlemek kynçylyklaryny nädip çözmeli?

  Ameangyn saklaýjylaryň gaýtadan işlemek kynçylyklaryny nädip çözmeli?Ameangyn saklaýjylary dünýäde bazaryň ululygyna eýedir we gurluşyk, awtoulag, elektronika, howa giňişligi we ş.m. ýaly pudaklarda giňden ulanylýar Bazar gözleg hasabatyna görä, ýangyn saklaýanlar bazary saklanýar ...
  Koprak oka
 • Aýna süýümli berkidilen plastmassada ýüzýän süýüm üçin täsirli çözgütler.

  Aýna süýümli berkidilen plastmassada ýüzýän süýüm üçin täsirli çözgütler.

  Aýna süýümli berkidilen plastmassada ýüzýän süýüm üçin täsirli çözgütler.Önümleriň berkligini we temperatura garşylygyny ýokarlandyrmak üçin, plastmassanyň üýtgemegini güýçlendirmek üçin aýna süýümleri ulanmak gaty gowy saýlama boldy we aýna süýümli berkidilen materiallar gaty m ...
  Koprak oka
 • Ameangyn saklaýjylaryň ýaýramagyny nädip gowulandyrmaly?

  Ameangyn saklaýjylaryň ýaýramagyny nädip gowulandyrmaly?

  Ameangyn saklaýjylaryň ýaýramagyny nädip gowulandyrmaly Polimer materiallarynyň we elektroniki sarp ediş önümleriniň gündelik durmuşda giňden ulanylmagy bilen ýangyn hadysasy hem köpelýär we getirýän zyýany hasam aladalandyrýar.Polimer materiallarynyň ýangyn saklaýjy ýerine ýetirijiligi ...
  Koprak oka
 • Filmi gaýtadan işlemek programmalarynda ftorsyz PPA.

  Filmi gaýtadan işlemek programmalarynda ftorsyz PPA.

  Filmi gaýtadan işlemek programmalarynda ftorsyz PPA.PE film önümçiliginde we gaýtadan işlenişinde köp sanly kynçylyklar ýüze çykar, meselem, galyndy agzyň toplanmagy, filmiň galyňlygy birmeňzeş däl, önümiň üstki görnüşi we tekizligi ýeterlik däl, netijeliligi gaýtadan işlemek ...
  Koprak oka
 • PFAS çäklendirmeleri boýunça PPA-nyň alternatiw çözgütleri.

  PFAS çäklendirmeleri boýunça PPA-nyň alternatiw çözgütleri.

  PFAS çäklendirmeleri boýunça PPA-nyň alternatiw çözgütleri, floropolimeri gaýtadan işleýän gurallar bolan polimer gaýtadan işleýiş gurallarynyň floropolimer polimer esasly gurluşy, polimeriň gaýtadan işleýşini gowulandyrmak, eremegiň ýarylmagyny aradan aýyrmak, ölmegiň gurluşyny çözmek, .. .
  Koprak oka
 • Önümçilik prosesinde sim we kabel näme üçin çalgy ýaglaryny goşmaly?

  Önümçilik prosesinde sim we kabel näme üçin çalgy ýaglaryny goşmaly?

  Önümçilik prosesinde sim we kabel näme üçin çalgy ýaglaryny goşmaly?Sim we kabel önümçiliginde dogry ýaglamak möhümdir, sebäbi ekstruziýa tizligini ýokarlandyrmaga, öndürilen sim we kabel önümleriniň daşky görnüşini we hilini ýokarlandyrmaga, enjamlary azaltmaga ep-esli täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Pes tüsse halogensiz kabel materiallarynyň gaýtadan işleýän agyry nokatlaryny nädip çözmeli?

  Pes tüsse halogensiz kabel materiallarynyň gaýtadan işleýän agyry nokatlaryny nädip çözmeli?

  Pes tüsse halogensiz kabel materiallarynyň gaýtadan işleýän agyry nokatlaryny nädip çözmeli?LSZH pes tüsse nol halogenleri, pes tüsse halogenini aňladýar - bu görnüşli kabel we sim gaty az mukdarda tüsse çykarýar we ýylylyga sezewar bolanda zäherli galogenleri çykarmaýar.Şeýle-de bolsa, bu ikisine ýetmek üçin ...
  Koprak oka
 • Agaç-plastmassa kompozitlerini gaýtadan işlemek kynçylyklaryny nädip çözmeli?

  Agaç-plastmassa kompozitlerini gaýtadan işlemek kynçylyklaryny nädip çözmeli?

  Agaç-plastmassa kompozitlerini gaýtadan işlemek kynçylyklaryny nädip çözmeli?Agaç plastmassa birleşmesi, agaç süýümleri we plastmassa kombinasiýasyndan ýasalan birleşýän materialdyr.Agajyň tebigy gözelligini howa we plastmassanyň poslama garşylygy bilen birleşdirýär.Agaç-plastmassa kompozitler adatça ...
  Koprak oka
 • Agaç plastmassa kompozit önümleri üçin çalgy çözgütleri.

  Agaç plastmassa kompozit önümleri üçin çalgy çözgütleri.

  Agaç plastmassa kompozit önümleri üçin çalgy çözgütleri Ekologiýa taýdan arassa täze birleşme material hökmünde agaç-plastmassa birleşýän material (WPC), agaç we plastmassa gowy işleýiş öndürijiligi, suwa garşylygy, poslama garşylygy, uzak ömri, giň suwy bilen goşa artykmaçlyga eýe. ..
  Koprak oka
 • Adaty film süýşürijisiniň ýagyş ýagmagy aňsat bolan meseläni nädip çözmeli?

  Adaty film süýşürijisiniň ýagyş ýagmagy aňsat bolan meseläni nädip çözmeli?

  Adaty film süýşürijisiniň ýagyş ýagmagy aňsat bolan meseläni nädip çözmeli?Soňky ýyllarda, şol bir wagtyň özünde möhüm netijeleri getirmek üçin önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmakda plastmassa filmleri gaýtadan işlemegiň usullaryny awtomatlaşdyrmak, ýokary tizlikli we ýokary hilli ösüş ...
  Koprak oka
 • PE filmleriniň tekizligini ýokarlandyrmak üçin çözgütler.

  PE filmleriniň tekizligini ýokarlandyrmak üçin çözgütler.

  PE filmleriniň tekizligini ýokarlandyrmak üçin çözgütler.Gaplamak pudagynda, polietilen plyonkada giňden ulanylýan material hökmünde, onuň üstki tekizligi gaplamak prosesi we önüm tejribesi üçin möhümdir.Şeýle-de bolsa, molekulýar gurluşy we häsiýetleri sebäpli PE filminde s ...
  Koprak oka
 • HDPE Telekom kanallarynda COF-ni azaltmak üçin kynçylyklar we çözgütler!

  HDPE Telekom kanallarynda COF-ni azaltmak üçin kynçylyklar we çözgütler!

  Dokary dykyzlykly polietilen (HDPE) telekom kanallarynyň ulanylmagy, ýokary güýji we berkligi sebäpli telekommunikasiýa pudagynda has meşhur bolýar.Şeýle-de bolsa, HDPE telekom kanallary “sürtülme koeffisiýenti” (COF) peselmegi diýlip atlandyrylýan hadysany ösdürmäge ýykgyn edýärler.Bu ...
  Koprak oka
 • Awtoulag interýerleri üçin polipropilen materialyň çyzylmagyna garşy nädip ösdürmeli?

  Awtoulag interýerleri üçin polipropilen materialyň çyzylmagyna garşy nädip ösdürmeli?

  Awtoulag interýerleri üçin polipropilen materialyň çyzylmagyna garşy nädip ösdürmeli?Awtoulag pudagy ösmegini dowam etdirýärkä, öndürijiler ulaglarynyň hilini ýokarlandyrmagyň ýollaryny gözleýärler.Ulagyň hiliniň iň möhüm tarapy, çydamly bolmaly içerki, ...
  Koprak oka
 • EVA dabanynyň aşgazan garşylygyny gowulandyrmagyň täsirli usullary.

  EVA dabanynyň aşgazan garşylygyny gowulandyrmagyň täsirli usullary.

  EVA dabanynyň aşgazan garşylygyny gowulandyrmagyň täsirli usullary.EVA aýakgaplary ýeňil we amatly häsiýetleri sebäpli sarp edijileriň arasynda meşhurdyr.Şeýle-de bolsa, EVA aýakgaplary uzak wagtlap ulanylanda kynçylyk çeker, bu bolsa aýakgaplaryň hyzmat ediş möhletine we rahatlygyna täsir eder.Bu makalada biz ...
  Koprak oka
 • Aýakgap aýakgaplarynyň aşgazan garşylygyny nädip gowulandyrmaly.

  Aýakgap aýakgaplarynyň aşgazan garşylygyny nädip gowulandyrmaly.

  Aýakgap aýakgaplarynyň aşgazan garşylygyny nädip gowulandyrmaly people Adamlaryň gündelik durmuşynda zerurlyk hökmünde aýakgaplar aýaklaryň şikeslenmeginden goramakda möhüm rol oýnaýar.Aýakgap aýakgaplarynyň aşgazan garşylygyny gowulandyrmak we aýakgaplaryň hyzmat möhletini uzaltmak hemişe aýakgaplara uly isleg bolup durýar.Bu sebäpler üçin ...
  Koprak oka
 • WPC üçin dogry çalgy goşundysyny nädip saýlamaly?

  WPC üçin dogry çalgy goşundysyny nädip saýlamaly?

  WPC üçin dogry çalgy goşundysyny nädip saýlamaly?Agaç - plastmassa kompozit (WPC), beýleki kompozit materiallar ýaly, matrisa we agaç tozy ýaly plastmassadan ýasalan birleşdirilen materialdyr, düzüm materiallary asyl nusgalarynda saklanýar we täze komp almak üçin goşulýar ...
  Koprak oka
 • Filmler üçin ftorsyz goşmaça çözgütler: Durnukly çeýe gaplamaga tarap ýol!

  Filmler üçin ftorsyz goşmaça çözgütler: Durnukly çeýe gaplamaga tarap ýol!

  Filmler üçin ftorsyz goşmaça çözgütler: Durnukly çeýe gaplamaga tarap ýol!Çalt ösýän dünýä bazarynda gaplaýyş pudagy soňky ýyllarda düýpli özgerişleri başdan geçirdi.Elýeterli dürli gaplama çözgütleriniň arasynda çeýe gaplama ilat hökmünde ýüze çykdy ...
  Koprak oka
 • SILIKE-Hytaý süýüm goşundy öndürijisi

  SILIKE-Hytaý süýüm goşundy öndürijisi

  SILIKE-Hytaý süýüm goşundylaryny öndüriji SILIKE, silikon goşundylaryny ösdürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe toplady. Soňky habarlarda BOPP / CPP / CPE / üflenýän filmlerde süýşüriji serişdeleri we bloklara garşy goşundylary ulanmak has meşhur boldy.Süýüm serişdeleri köplenç l ... arasynda sürtülmäni azaltmak üçin ulanylýar.
  Koprak oka
 • Aýakgap aýakgaplary üçin geýimlere garşy serişde / aşgazan ussasy

  Aýakgap aýakgaplary üçin geýimlere garşy serişde / aşgazan ussasy

  Aýakgap aýakgaplary üçin geýimlere garşy serişde / aşgazan ussasy Aýakgaplar, adamlar üçin aýrylmaz sarp edilýän zatlar.Maglumatlar hytaýlylaryň her ýyl takmynan 2,5 jübüt aýakgap iýýändigini görkezýär, bu bolsa aýakgaplaryň ykdysadyýetde we jemgyýetde möhüm orny eýeleýändigini görkezýär.Soňky ýyllarda, improw bilen ...
  Koprak oka
 • Aýna süýümli güýçlendirilen PA6 sanjym galyplarynda ýüzýän süýümi nädip çözmeli?

  Aýna süýümli güýçlendirilen PA6 sanjym galyplarynda ýüzýän süýümi nädip çözmeli?

  Aýna süýümli berkidilen polimer matrisa kompozitleri möhüm in engineeringenerçilik materiallarydyr, dünýäde iň köp ulanylýan kompozitler, esasanam ajaýyp berklik we güýç bilen utgaşmagy sebäpli.30% aýna süýümli (GF) poliamid 6 (PA6) ...
  Koprak oka
 • Elektrik gurallary üçin Si-TPV Artykmaç

  Elektrik gurallary üçin Si-TPV Artykmaç

  Dizaýnerleriň we önüm inersenerleriniň köpüsi, aşa köpeltmegiň adaty “bir okly” sanjym galyplaryndan has uly dizaýn funksiýasyny hödürleýändigi we komponentleri öndürýändigi bilen ylalaşýarlar.el degirmek üçin hem çydamly, hem ýakymly.Kuwwat gurallary tutawaçlary adatça silikon ýa-da TPE ulanyp gaty galypdyr ...
  Koprak oka
 • Estetiki we ýumşak degmek sport enjamlarynyň çözgütleri

  Estetiki we ýumşak degmek sport enjamlarynyň çözgütleri

  Ergonomiki taýdan öndürilen önümler üçin dürli sport programmalarynda islegler artýar.Dinamiki wulkanizirlenen termoplastiki Silikon esasly elastomerler (Si-TPV) sport enjamlaryny we sport zallaryny ulanmak üçin amatly, ýumşak we çeýe bolup, sportda ulanmak üçin ideal edýär ...
  Koprak oka
 • Maddy çözgütler Com Geljekde rahat sport enjamlarynyň dünýäsi

  Maddy çözgütler Com Geljekde rahat sport enjamlarynyň dünýäsi

  SILIKE-iň Si-TPV-leri, ahyrky ulanylýan sport harytlaryny sarp edijileriň çylşyrymly zerurlyklaryny kanagatlandyrýan ýumşak duýgur rahatlygy, tegmile garşylygy, ygtybarly howpsuzlygy, çydamlylygy we estetiki öndürijiligi sport enjamlary öndürijilerine hödürleýär, geljekki beýik dünýä üçin gapy açýar - sport enjamlary ...
  Koprak oka
 • Silikon pudrasy we amaly artykmaçlyklary näme?

  Silikon pudrasy we amaly artykmaçlyklary näme?

  Silikon tozy (Siloksan tozy ýa-da Siloxane tozy diýlip hem atlandyrylýar), çalgy, şok siňdirişi, ýagtylygyň ýaýramagy, ýylylyga garşylyk we howa garşylygy ýaly ajaýyp silikon häsiýetleri bolan ýokary öndürijilikli ak ak poroşok.Silikon tozy ýokary gaýtadan işlemegi we serf etmegi üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Sport enjamlary üçin haýsy material menek we ýumşak duýgur çözgütleri üpjün edýär?

  Sport enjamlary üçin haýsy material menek we ýumşak duýgur çözgütleri üpjün edýär?

  Häzirki wagtda sport enjamlary bazarynda howply maddalary öz içine almaýan ygtybarly we dowamly materiallar üçin habardarlygyň artmagy bilen, täze sport materiallarynyň amatly, estetiki, çydamly we ýer üçin amatlydygyna umyt edýärler.bökmekimizi saklamakda kynçylyk çekmek bilen ...
  Koprak oka
 • BOPP filminiň has çalt öndürilmegi üçin çözgüt

  BOPP filminiň has çalt öndürilmegi üçin çözgüt

  Iki taraplaýyn gönükdirilen polipropilen (BOPP) filminiň has çalt öndürilmegi nähili?esasy nokat, BOPP filmlerindäki sürtülme koeffisiýentini (COF) azaltmak üçin ulanylýan süýşýän goşundylaryň häsiýetlerine baglydyr.Emma süýşýän goşundylaryň hemmesi deň derejede täsirli däl.Adaty organiki mumlaryň üsti bilen ...
  Koprak oka
 • Täze çeýe gaplama tehnologiýalary we materiallary

  Täze çeýe gaplama tehnologiýalary we materiallary

  Silikon esasly tehnologiýa arkaly ýerüsti modifikasiýa Çeýe iýmit gaplaýyş materiallarynyň köp gatlakly gurluşlary polipropilen (PP) filmine, iki taraplaýyn gönükdirilen polipropilen (BOPP) filmine, pes dykyzlykly polietilen (LDPE) filmine we çyzykly pes dykyzlykly polietilen (LLDPE) esaslanýar. ) film....
  Koprak oka
 • Talc-PP we Talc-TPO birleşmeleriniň dyrna garşylygyny ýokarlandyrmagyň usuly

  Talc-PP we Talc-TPO birleşmeleriniň dyrna garşylygyny ýokarlandyrmagyň usuly

  Talc-PP we Talc-TPO birleşmeleri üçin uzak möhletli dyrna çydamly silikon goşundylary au ...
  Koprak oka
 • TPE simli birleşme önümçilik çözgütleri üçin silikon goşundylary

  TPE simli birleşme önümçilik çözgütleri üçin silikon goşundylary

  TPE sim birleşmesine gaýtadan işleýiş aýratynlyklaryny we el duýgusyny gowulandyrmaga nädip kömek edip bilersiňiz?Garnitura setirleriniň we maglumat setirleriniň köpüsi TPE birleşmesinden ýasalýar, esasy formula SEBS, PP, doldurgyçlar, ak ýag we beýleki goşundylar bilen granuladan ybarat.Silikon möhüm rol oýnady.Töleg tizligi sebäpli o ...
  Koprak oka
 • SILIKE Silikon mumy r Termoplastiki önümler üçin plastik çalgy ýaglary we çykaryjy serişdeleri

  SILIKE Silikon mumy r Termoplastiki önümler üçin plastik çalgy ýaglary we çykaryjy serişdeleri

  Plastiki çalgy ýaglary we çykaryjy serişdeler üçin zerur zat!Silike Tech elmydama tehnologiki innowasiýalarda we ýokary tehnologiýaly silikon goşundy ösüşinde işleýär.Iň oňat içerki çalgy ýaglary hökmünde ulanyp boljak silikon mum önümleriniň birnäçe görnüşini satuwa çykardyk ...
  Koprak oka
 • SILIKE Si-TPV, ýumşak duýgur laminirlenen mata ýa-da tegmile garşylygy bolan mata matasy üçin täze material çözgüdi berýär.

  SILIKE Si-TPV, ýumşak duýgur laminirlenen mata ýa-da tegmile garşylygy bolan mata matasy üçin täze material çözgüdi berýär.

  Laminirlenen mata ýa-da gysgyç mata üçin haýsy material iň gowy saýlaýar?TPU, TPU laminirlenen mata, birleşýän material emele getirmek üçin dürli matalary birleşdirmek üçin TPU filmini ulanmak, TPU laminirlenen mata ýüzüniň suw geçirmeýän we çyglylyk geçirijiligi, radiasiýa garşylygy ýaly aýratyn funksiýalary bar ...
  Koprak oka
 • Estetiki taýdan nädip ýakymly görünmeli, ýöne sport esbaplaryňyz üçin amatly bolmaly

  Estetiki taýdan nädip ýakymly görünmeli, ýöne sport esbaplaryňyz üçin amatly bolmaly

  Soňky onýyllyklaryň dowamynda sport we bedenterbiýe enjamlarynda ulanylýan materiallar agaç, ekiz, içege we rezin ýaly çig maldan ýokary tehnologiýaly metallara, polimerlere, keramika we kompozitler we öýjükli düşünjeler ýaly sintetiki gibrid materiallara öwrüldi.Adatça sportuň dizaýny a ...
  Koprak oka
 • SILIKE, K 2022-de goşmaça masterbatch we termoplastik silikon esasly elastomer materiallaryny işe girizýär

  SILIKE, K 2022-de goşmaça masterbatch we termoplastik silikon esasly elastomer materiallaryny işe girizýär

  19-njy oktýabrdan 26-njy oktýabr aralygynda K söwda ýarmarkasyna gatnaşjakdygymyzy mälim edýäris.Oktýabr 2022. Dokma garşylygy üpjün etmek üçin täze termoplastiki silikon esasly elastomer materialy we akylly geýilýän önümleriň we deri kontakt önümleriniň estetiki üstü önümleriň arasynda bolar ...
  Koprak oka
 • Agaç plastmassa kompozitleri üçin innowasiýa goşundy ussady

  Agaç plastmassa kompozitleri üçin innowasiýa goşundy ussady

  SILIKE, önümçilik çykdajylaryny azaltmak bilen WPC-leriň berkligini we hilini ýokarlandyrmak üçin örän amatly usuly hödürleýär.Agaç plastik kompozit (WPC), agaç ununyň tozy, gabyk, agaç sogan, bambuk we termoplastiki birleşmedir.Pollary, demir ýollary, diwarlary, abadanlaşdyryş agaçlaryny ýasamak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • 18 ýaşyňyz gutly bolsun!

  18 ýaşyňyz gutly bolsun!

  Wah, Silike Technology ahyrsoňy ulaldy!Bu suratlara tomaşa edip görşüňiz ýaly.On sekizinji doglan günümizi belledik.Yzymyza seretsek, kellämizde köp pikirler we duýgular bar, soňky on sekiz ýylda bu pudakda köp zat üýtgedi, elmydama ýokary we aşak ...
  Koprak oka
 • 2022 AR we VR Senagat zynjyry sammit forumy

  2022 AR we VR Senagat zynjyry sammit forumy

  Bu AR / VR Senagat zynjyry sammit forumynda akademiýanyň we pudak zynjyry bigwigleriň başarnykly bölüminden sahnada ajaýyp çykyş edýär.Bazar ýagdaýyndan we geljekdäki ösüş tendensiýasyndan VR / AR senagatynyň agyry nokatlaryna, önüm dizaýnyna we täzeligine, talaplaryna, ...
  Koprak oka
 • PA önümçiliginde durnukly ösüş strategiýasy

  PA önümçiliginde durnukly ösüş strategiýasy

  PA birleşmeleriniň has gowy tribologiki aýratynlyklaryna we has köp işleýiş netijeliligine nädip ýetmeli?ekologiýa taýdan arassa goşundylar bilen.Poliamid (PA, Neýlon) dürli programmalar, şol sanda awtoulag tekerleri ýaly rezin materiallarda berkitmek, ýüp ýa-da sapak hökmünde ulanmak üçin we ma ...
  Koprak oka
 • Täze tehnologiýa Fit Fitness Gear Pro Grips üçin ýumşak çydamly rahatlygy berk berkligi birleşdirýär.

  Täze tehnologiýa Fit Fitness Gear Pro Grips üçin ýumşak çydamly rahatlygy berk berkligi birleşdirýär.

  Täze tehnologiýa Fit Fitness Gear Pro Grips üçin ýumşak çydamly rahatlygy berk berkligi birleşdirýär.SILIKE size Si-TPV sanjym silikon sport enjamlary tutawaçlaryny getirýär.Si-TPV akylly bökmek ýüp tutawaçlaryndan we welosiped tutawaçlaryndan, golf tutawaçlaryndan, egirme ... innowasion sport enjamlarynyň giň spektrinde ulanylýar.
  Koprak oka
 • Silikon masterbatchynyň çalgy goşundylaryny ýokary hilli gaýtadan işlemek

  Silikon masterbatchynyň çalgy goşundylaryny ýokary hilli gaýtadan işlemek

  SILIKE silikon ussatlyklary LYSI-401, LYSI-404: kremniniň ýadro turbasy / süýüm turbasy / PLB HDPE turbasy, köp kanally mikrotube / turba we uly diametrli turba üçin amatly.Programmanyň artykmaçlyklary: (1) Has gowy suwuklygy, ölen çukuryň peselmegini, ekstruziýa momentiniň peselmegini goşmak bilen gaýtadan işlemegiň öndürijiligi ...
  Koprak oka
 • Silike “Kiçijik gigant” kompaniýalarynyň sanawynyň üçünji toparyna goşuldy

  Silike “Kiçijik gigant” kompaniýalarynyň sanawynyň üçünji toparyna goşuldy

  Recentlyakynda Silike ýöriteleşdirme, arassalamak, tapawutlandyrmak, innowasiýa “Kiçijik ägirt” kompaniýalarynyň sanawynyň üçünji toparyna goşuldy.“Kiçijik ägirt” kärhanalar üç görnüşli “hünärmen” bilen häsiýetlendirilýär.Birinjisi pudak ”hünärmenleriR ...
  Koprak oka
 • Aýakgap üçin geýimlere garşy serişde

  Aýakgap üçin geýimlere garşy serişde

  Geýimlere çydamly rezin aýakly aýakgaplaryň adam bedeniniň maşk ukybyna täsiri.Sarp edijiler sportuň ähli görnüşleriniň gündelik durmuşynda has işjeňleşip başlansoň, amatly we süýşmäge we aşgazana çydamly aýakgaplara bolan talaplar barha ýokarlanýar.Kauçuk ary ...
  Koprak oka
 • Awtoulag pudagy üçin çyzylmaga çydamly we pes VOK poliolefin materiallaryny taýýarlamak.

  Awtoulag pudagy üçin çyzylmaga çydamly we pes VOK poliolefin materiallaryny taýýarlamak.

  Awtoulag pudagy üçin çyzylmaga çydamly we pes VOK poliolefin materiallaryny taýýarlamak.>> Awtoulag häzirki wagtda bu bölekler üçin ulanylýan polimerleriň köpüsi PP, talk bilen doldurylan PP, talkdan doldurylan TPO, ABS, PC (polikarbonat) / ABS, TPU (termoplastiki uretanlar).Sarp edijiler bilen ...
  Koprak oka
 • Daşky gurşawa we derä arassa SI-TPV elektrik diş çotgasynyň gaýtadan işleniş netijeliligini ýokarlandyrýar

  Daşky gurşawa we derä arassa SI-TPV elektrik diş çotgasynyň gaýtadan işleniş netijeliligini ýokarlandyrýar

  Softumşak ekologiýa taýdan arassa elektrik diş çotgasy tutawajyny taýýarlamagyň usuly >> Elektrik diş çotgalary, tutawaç tutawajy, düwmäni we beýleki bölekleri eli bilen göni eli bilen baglanyşdyrmak üçin ABS, PC / ABS ýaly in engineeringenerçilik plastmassalaryndan ýasalýar. duýgy, gaty tutawaç ...
  Koprak oka
 • SILIKE SILIPLAS 2070

  SILIKE SILIPLAS 2070

  Awtoulag içerki programmalarynda gysyşy çözmegiň usuly !!Awtoulag interýerlerinde sesleri azaltmak has möhüm bolup durýar, bu meseläni çözmek üçin Silike, ajaýyp hemişelik üpjün edýän ýörite polisiloksan bolan SILIPLAS 2070-e garşy gysyş garşy masterbatch ýasady ...
  Koprak oka
 • Täzeçillik SILIMER 5320 çalgy ussasy WPC-leri hasam gowylaşdyrýar

  Täzeçillik SILIMER 5320 çalgy ussasy WPC-leri hasam gowylaşdyrýar

  Agaç plastik kompozit (WPC), agaç ununyň tozy, gabyk, agaç sogan, bambuk we termoplastiki birleşmedir.Bu ekologiýa taýdan arassa material.Köplenç pollar, demir ýollar, diwarlar, abadanlaşdyryş agaçlary, örtük we gapdal, seýilgäh oturgyçlary,… Emma, ​​siňdiriş ...
  Koprak oka
 • Hytaý plastmassa senagaty, Silikon Masterbatch tarapyndan üýtgedilen Tribologiki aýratynlyklary öwrenmek

  Hytaý plastmassa senagaty, Silikon Masterbatch tarapyndan üýtgedilen Tribologiki aýratynlyklary öwrenmek

  Silikon masterbatch 5%, 10%, 15%, 20% we 30% dürli mazmunly silikon masterbatch / çyzykly pes dykyzlykly polietilen (LLDPE) kompozitleri gyzgyn basyş usuly bilen ýasaldy we tribologik görkezijileri synagdan geçirildi.Netijeler silikon masterbatch c ...
  Koprak oka
 • Iň oňat geýilýän komponentler üçin innowasiýa polimer çözgüdi

  Iň oňat geýilýän komponentler üçin innowasiýa polimer çözgüdi

  DuPont TPSiV® önümleri, wulkanizirlenen silikon modullaryny termoplastiki matrisada öz içine alýar, innowasiýa geýilýän zatlaryň köpüsinde berk çydamlylygy ýumşak duýgur rahatlygy birleşdirýän subut edildi.TPSiV akylly / GPS sagatlaryndan, nauşniklerden we işjeňleşdirmekden innowasiýa geýilýän zatlaryň giň spektrinde ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • SILIKE Täze önüm Silikon Masterbatch SILIMER 5062

  SILIKE Täze önüm Silikon Masterbatch SILIMER 5062

  SILIKE SILIMER 5062 polýar funksional toparlary öz içine alýan uzyn zynjyrly alkil üýtgedilen siloksan ussatlygydyr.Esasan PE, PP we beýleki poliolefin filmlerinde ulanylýar, filmiň blokirlemegine we tekizligini ep-esli gowulaşdyryp biler we gaýtadan işlenende ýag çalmagy filmi ep-esli azaldyp biler ...
  Koprak oka
 • Springaz paslynda ýygnamak tertibi | uhuhuang dagynda silike topary gurmak güni

  Springaz paslynda ýygnamak tertibi | uhuhuang dagynda silike topary gurmak güni

  Apreliň bahar şemaly mylaýym, ýagyş akýar we hoşboý ysly Asman gök we agaçlar ýaşyl Eger güneşli syýahat edip bilsek, diňe bu hakda pikir etmek gaty gyzykly bolar Çykyş üçin amatly pursat Bahar bilen ýüzbe-ýüz bolmak guşlaryň twitteri we gülleriň ysy bilen Silik ...
  Koprak oka
 • Gözleg we gözleg topary: Bu ýere ömrümiziň başynda ýygnanýarys

  Gözleg we gözleg topary: Bu ýere ömrümiziň başynda ýygnanýarys

  Awgust aýynyň ahyrynda, “Silike Technology” -iň gözleg we barlag topary ýeňil öňe gitdi, işinden aýryldy we iki günlük we bir gije şatlykly parad üçin Kionglaýa gitdi all tükenen duýgularyň hemmesini gaplaň!Näme päsgel berýändigini bilesim gelýär ...
  Koprak oka
 • Silike, Zhengzhou plastmas sergisine gitmek barada ýörite hasabat

  Silike, Zhengzhou plastmas sergisine gitmek barada ýörite hasabat

  Silike, Zhengzhouou plastmas sergisine gitmek barada ýörite hasabat, 2020-nji ýylyň 8-nji iýulyndan 2020-nji ýylyň 10-njy iýuly aralygynda, Silike Technology, Zhengzhou International-da 2020-nji ýylda geçiriljek 10-njy Hytaý (Zhengzhouou) plastik sergisine gatnaşar ...
  Koprak oka