• 500905803_banner

Jemgyýet jogapkärçiligi

Durnukly ösüşi dowam etdiriň we jemgyýetiň hal-ýagdaýyna kömek ediň

“Chengdu Silike Technology Co., Ltd.” ekologik gurşawy goramak, sagdyn we ýaşyl ösüşi ösdürmek we jemgyýetçilik abadançylygyna kömek bermek düşünjesine eýerýär.Önümi ösdürmek we öndürmek üçin deslapky şert hökmünde durnukly ösüşi we ýaşyl ekologiýany talap edýär we täze önüm öndürmek we öndürmek üçin gaýtadan ulanylýan we ýaşyl materiallary ulanýar.Membershli agzalary her ýylky Arbor gününde agaç ekmek çärelerine gatnaşmaga we ýaşyl ykdysadyýet düşünjesine işjeň jogap bermäge, jemgyýetçilik jogapkärçiligini ýerine ýetirmegiň möhüm mazmuny we aýratyn beýany hökmünde jemgyýetçilik abadançylygyna işjeň gatnaşmaga we epidemiýa kömegine we beýleki çärelere gatnaşmaga guraň; korporatiw jemgyýetiň jogapkärçilik duýgusyny güýçlendirmek üçin köp gezek.

17-nji surat
dwdw1

Jemgyýet jogapkärçiliginiň duýgusy

Silike, dogruçyllygyň ahlagyň iň aşaky ugry, kanuna boýun bolmagyň esasy, jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň kadalary we sazlaşygyň şertidigine hemişe berk ynanýar.Elmydama bitewilik düşünjesini güýçlendirmek, korporatiw ösüş, bütewilik bilen işlemek, dogruçyllyk bilen ösmek, adamlara dogruçyllyk bilen çemeleşmek, sazlaşykly jemgyýet gurmak üçin korporatiw medeniýet hökmünde bitewiligi öňe sürmek üçin zerur şert hökmünde kabul edýäris.

Her kim möhümdir

Elmydama "adamlara gönükdirilen" ýörelgesini ulanýarys, kompaniýany ösdürip ýetişdirenimizde adam resurslarynyň ösüşini we ulanylyşyny ýokarlandyrýarys, esasy zehinleriň ornaşdyrylmagyny, ätiýaçlandyrylmagyny we taýýarlanyşyny ýokarlandyrýarys, işgärleriň ösüşi üçin mümkinçilikler we platformalar döredýäris we oňat bäsdeşlik gurşawyny üpjün edýäris. işgärleriň ösüşi üçin, işgärleriň we kompaniýanyň umumy ösüşini öňe sürmek we sosial döwrüň ösüşine uýgunlaşmak.

4-nji surat