• habarlar-3

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • TPU ýeke eşik garşylygyny gowulandyrmak üçin täsirli çözgütler

  TPU ýeke eşik garşylygyny gowulandyrmak üçin täsirli çözgütler

  Adamlar sagdyn durmuş ýörelgesine başlanda, adamlaryň sporta bolan höwesi ýokarlandy.Köp adamlar sporty we ylgawy gowy görüp başladylar we her dürli sport aýakgaplary adamlar maşk edende adaty enjamlara öwrüldi.Ylgaýan aýakgaplaryň öndürijiligi dizaýn we materiallar bilen baglanyşykly....
  Koprak oka
 • Agaç-plastmassa kompozitleri üçin dogry goşundylary nädip saýlamaly?

  Agaç-plastmassa kompozitleri üçin dogry goşundylary nädip saýlamaly?

  Goşundylary dogry saýlamak, agaç-plastmassa kompozitleriniň (WPC) mahsus aýratynlyklaryny ýokarlandyrmakda we gaýtadan işlemek häsiýetlerini gowulandyrmakda möhüm faktor bolup durýar.Düwürtmek, döwmek we boýamak ýaly meseleler käwagt materialyň üstünde ýüze çykýar we şu ýerde goşundy ...
  Koprak oka
 • Plastiki turbalaryň gaýtadan işlenişini gowulandyrmak üçin täsirli çözgütler

  Plastiki turbalaryň gaýtadan işlenişini gowulandyrmak üçin täsirli çözgütler

  Şäheriň yzygiderli ösmegi bilen, aýagymyzdaky dünýä hem kem-kemden üýtgeýär, indi her pursat diýen ýaly turbanyň aýagynyň aşagyndaky turbalardan doly, şonuň üçin bu turba adamlaryň durmuş derejesi üçin gaty möhümdir.Turba materiallarynyň köp görnüşi bar we d ...
  Koprak oka
 • Simler we kabeller üçin goşundylaryň umumy görnüşleri haýsylar?

  Simler we kabeller üçin goşundylaryň umumy görnüşleri haýsylar?

  Sim we kabel plastmassalary (kabel materialy diýilýär) poliwinil hloridiň, poliolefinleriň, floroplastikanyň we beýleki plastmassalaryň (polistirol, poliester amin, poliamid, polimid, poliester we ş.m.) görnüşleridir.Olaryň arasynda poliwinil hlorid we poliolefin ...
  Koprak oka
 • Hyperdispersant, ýangyn saklaýan pudaklary täzeden dörediň!

  Hyperdispersant, ýangyn saklaýan pudaklary täzeden dörediň!

  Howpsuzlyk ülňüleri we düzgünleri birinji orunda durýan döwürde, ýangynyň ýaýramagyna garşy durýan materiallaryň ösdürilmegi dürli pudaklaryň möhüm ugruna öwrüldi.Bu täzelikleriň arasynda ýangyny saklaýan masterbatch birleşmeleri fi güýçlendirmek üçin çylşyrymly çözgüt hökmünde ýüze çykdy ...
  Koprak oka
 • BOPP filminiň aňsat deformasiýa ýarylmagy meselesini nädip çözmeli?

  BOPP filminiň aňsat deformasiýa ýarylmagy meselesini nädip çözmeli?

  Plastmassa gaplaýyş pudagynyň çalt ösmegi bilen poliolefin film gaplaýyş materiallary ulanylyş gerimini barha giňeldýär, gaplamak önümçiligi üçin BOPP filminiň ulanylmagy (gaplaýyş gaplary möhürlemek ýaly), sürtülme filmiň daşky görnüşine ýaramaz täsir eder. , ...
  Koprak oka
 • Awtoulag interýerleriniň çyzylmagyna garşylygy nädip gowulandyrmaly?

  Awtoulag interýerleriniň çyzylmagyna garşylygy nädip gowulandyrmaly?

  Adamlaryň sarp ediş derejesiniň ýokarlanmagy bilen awtoulaglar kem-kemden gündelik durmuş we syýahat üçin zerurlyga öwrüldi.Awtoulag korpusynyň möhüm bölegi hökmünde awtoulag içerki bölekleriniň dizaýn iş ýüki, awtoulag dizaýnynyň iş ýüküniň 60% -den gowragyny düzýär ...
  Koprak oka
 • PE filmleriniň tekizligini ýokarlandyrmak üçin çözgütler

  PE filmleriniň tekizligini ýokarlandyrmak üçin çözgütler

  Gaplamak pudagynda, polietilen plyonkada giňden ulanylýan material hökmünde, onuň üstki tekizligi gaplamak prosesi we önüm tejribesi üçin möhümdir.Şeýle-de bolsa, molekulýar gurluşy we häsiýetnamalary sebäpli PE filminde käbir ýagdaýlarda ýelmeşmek we gödeklik bilen baglanyşykly kynçylyklar bolup biler ...
  Koprak oka
 • Emeli ot öndürmekde ftorsyz PPA goşmagyň artykmaçlyklary.

  Emeli ot öndürmekde ftorsyz PPA goşmagyň artykmaçlyklary.

  Emeli ot öndürmekde ftorsyz PPA goşmagyň artykmaçlyklary.Emeli otlar sportçynyň aýagyny duýýan we topyň yza gaýdyş tizligini tebigy otlara gaty meňzeýän bionika ýörelgesini kabul edýär.Önümiň giň temperaturasy bar, ýokary kolda ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Reňk ussalarynyň we doldurgyç ussatlyklarynyň umumy gaýtadan işleýän agyry nokatlaryny nädip çözmeli?

  Reňk ussalarynyň we doldurgyç ussatlyklarynyň umumy gaýtadan işleýän agyry nokatlaryny nädip çözmeli?

  Reňk ussalarynyň we doldurgyç ussatlyklarynyň umumy gaýtadan işleýän agyry nokatlaryny nädip çözmeli Reňk, umumy estetiki lezzetimize sebäp bolup bilýän iň täsirli elementleriň biridir.Reňk ussasy, reňk üçin gurşaw hökmünde dürli plastlerde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Plastmassa önümçiliginde süýşýän goşundylar näme?

  Plastmassa önümçiliginde süýşýän goşundylar näme?

  Süýüm goşundylary plastmassa önümçiliginde ulanylýan himiki goşundylaryň bir görnüşidir.Plastmassa önümleriniň üstki aýratynlyklaryny üýtgetmek üçin plastmassa formulalaryna girizilýär.Süýüm goşundylarynyň esasy maksady, plastmassa üstüň arasyndaky sürtülme koeffisiýentini azaltmak ...
  Koprak oka
 • Plastmassa goşundylarynyň görnüşleri haýsylar?

  Plastmassa goşundylarynyň görnüşleri haýsylar?

  Polimer aýratynlyklaryny ýokarlandyrmakda plastmassa goşundylarynyň roly: Plastmassa häzirki durmuşdaky her bir işe täsir edýär we köpüsi plastmassa önümlerine baglydyr.Bu plastmassa önümleriniň hemmesi materiallaryň çylşyrymly garyndysy bilen garylan esasy polimerden ýasalýar we plastmassa goşundylary t ...
  Koprak oka
 • PFAS we ftorsyz alternatiw çözgütler

  PFAS we ftorsyz alternatiw çözgütler

  PFAS polimer prosess goşundysyny (PPA) ulanmak onlarça ýyl bäri plastmassa pudagynda adaty bir zat.Şeýle-de bolsa, PFAS bilen baglanyşykly bolup biljek saglyk we daşky gurşaw töwekgelçiligi sebäpli.2023-nji ýylyň Baýdak aýynda Europeanewropa Himiýa Guramasy bäş agza ýurtdan gadaganlyk baradaky teklibi çap etdi ...
  Koprak oka
 • WPC çalgysy näme?

  WPC çalgysy näme?

  WPC çalgysy näme?WPC gaýtadan işleýän goşundy (WPC üçin çalgy ýagy ýa-da WPC üçin goýberiji agent) hem agaç-plastmassa kompozitlerini (WPC) öndürmek we gaýtadan işlemek üçin niýetlenen çalgydyr: gaýtadan işleýiş akymynyň işleýşini gowulandyrmak, önümleriň daşky görnüşini ýokarlandyrmak, ph ...
  Koprak oka
 • Silikon goşundylarynyň taryhy / Silikon masterbatch / Siloxane masterbatch we sim we kabel birleşmeleri pudagynda nähili işleýär?

  Silikon goşundylarynyň taryhy / Silikon masterbatch / Siloxane masterbatch we sim we kabel birleşmeleri pudagynda nähili işleýär?

  Silikon goşundylarynyň taryhy / Silikon masterbatch / Siloxane masterbatch we sim we kabel birleşmeleri pudagynda nähili işleýär?50% işleýän silikon polimerli silikon goşundylary poliolefin ýa-da mineral ýaly daşaýjyda, granula ýa-da poroşok görnüşinde, prosessin hökmünde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Silikon masterbatch goşundysy näme?

  Silikon masterbatch goşundysy näme?

  Silikon masterbatch rezin we plastmassa pudagynda goşundylaryň bir görnüşidir.Silikon goşundylary pudagynda ösen tehnologiýa, LDPE, EVA, TPEE, HDPE, ABS, PP, PA6, PET, TPU ýaly dürli termoplastiki rezinlerde ultra ýokary molekulýar agramy (UHMW) silikon polimerini (PDMS) ulanmakdyr. ...
  Koprak oka
 • Plastiki film önümçiliginde ulanylýan süýümli agentiň görnüşleri

  Plastiki film önümçiliginde ulanylýan süýümli agentiň görnüşleri

  Plastiki film üçin Slip agentleri näme?Süýüm serişdeleri, plastmassa filmleriň işleýşini gowulandyrmak üçin ulanylýan goşundy görnüşidir.Iki ýüzüň arasyndaky sürtülme koeffisiýentini azaltmak üçin has aňsat süýşmäge we işlemegi gowulandyrmaga mümkinçilik berýär.Süýüm goşundylary statiki eliň azalmagyna hem kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Dogry galyp çykaryjy agenti nädip saýlamaly?

  Dogry galyp çykaryjy agenti nädip saýlamaly?

  Galyndy goýberijiler köp önümler üçin önümçilik prosesiniň möhüm bölegi bolup durýar.Bir galybyň öndürilýän önüme ýelmeşmeginiň öňüni almak we iki ýüzüň arasyndaky sürtülmäni azaltmaga kömek edýär, önümi galyndydan aýyrmagy aňsatlaşdyrýar.Bizsiz ...
  Koprak oka
 • Plastmassa gaýtadan işlemegi nädip gowulandyrmaly we plastmassa böleklerinde tekiz üstüň gutarmagyny gazanmaly

  Plastmassa gaýtadan işlemegi nädip gowulandyrmaly we plastmassa böleklerinde tekiz üstüň gutarmagyny gazanmaly

  Plastmassa öndürmek häzirki zaman jemgyýeti üçin möhüm ähmiýete eýe, sebäbi gündelik durmuşda ulanylýan önümleriň giň toplumyny üpjün edýär.Plastmassa gaplamak, gaplar, lukmançylyk enjamlary, oýunjaklar we elektronika ýaly zatlar ýasamak üçin ulanylýar.Gurluşda hem ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Elastomer deri filminiň alternatiwalary durnukly geljegi üýtgedýär

  Elastomer deri filminiň alternatiwalary durnukly geljegi üýtgedýär

  Bu “Elastomer” deri filminiň alternatiwalary durnukly geljegi üýtgedýär Önümiň daşky görnüşi we gurluşy häsiýetli, markanyň keşbini we gymmatlyklaryny görkezýär. Global gurşawyň ýaramazlaşmagy, adam gurşawynyň habardarlygynyň ýokarlanmagy, global ýaşyllygyň ýokarlanmagy ...
  Koprak oka
 • Agaç plastmassa kompozitleri üçin gaýtadan işleýiş gurallarynyň peýdalaryny öwrenmek

  Agaç plastmassa kompozitleri üçin gaýtadan işleýiş gurallarynyň peýdalaryny öwrenmek

  Agaç plastmassa kompozitleri (WPC), agaçdan we plastmassadan ybarat bolup, adaty agaç önümlerinden has köp peýdalary hödürleýär.WPC-ler has çydamly, az hyzmat etmegi talap edýär we adaty agaç önümlerinden has tygşytly.Şeýle-de bolsa, WPC-leriň artykmaçlyklaryny has köpeltmek üçin importa ...
  Koprak oka
 • TPO Awtoulag birleşmeleri Önümçilik çözgütleri we peýdalary üçin çyzylmaga garşy masterbatch

  TPO Awtoulag birleşmeleri Önümçilik çözgütleri we peýdalary üçin çyzylmaga garşy masterbatch

  Müşderiniň awtoulag hilini tassyklamagynda daşky görnüşi möhüm rol oýnaýan awtoulag içerki we daşarky programmalarda.Awtoulagyň içerki we daşarky goşundylarynda iň köp ulanylýan materiallaryň biri termoplastiki poliolefinler (TPO), adatça b ...
  Koprak oka
 • SILIKE Aşgazan garşy Masterbatch aýakgap aşgazanyna garşylyk görkeziň

  SILIKE Aşgazan garşy Masterbatch aýakgap aşgazanyna garşylyk görkeziň

  Haýsy materiallar aýakgap aşgazanyna garşylyk görkezýär?Aýakgaplaryň aşgazan garşylygy, aýakgap önümleriniň amatly aýratynlyklaryndan biri bolup, aýakgaplaryň hyzmat möhletini rahat we ygtybarly kesgitleýär.eşik belli bir derejede geýilende, dabanyň üstünde deň däl stres döreder ...
  Koprak oka
 • Deri alternatiw innowasiýa tehnologiýasy

  Deri alternatiw innowasiýa tehnologiýasy

  Bu deri alternatiw moda täzeliklerini hödürleýär !!Deri adamzadyň dörän gününden bäri dowam edip gelýär, dünýäde öndürilen deriniň köp bölegi howply hrom bilen reňklenýär.Aşgarlamak prosesi deriniň biodegrasiýa edilmeginiň öňüni alýar, ýöne bu zäherli gaty hem bar ...
  Koprak oka
 • Processokary gaýtadan işlemek we ýerüsti öndürijilik simleri we kabel polimer çözgütleri.

  Processokary gaýtadan işlemek we ýerüsti öndürijilik simleri we kabel polimer çözgütleri.

  Gaýtadan işlemek goşundylary ýokary öndürijilikli sim we kabel polimer material önümçiliginde möhüm rol oýnaýar.Käbir HFFR LDPE kabel birleşmelerinde metal gidratlaryň ýokary doldurgyçlary bar, bu doldurgyçlar we goşundylar işleýşine ýaramaz täsir edýär, şol sanda haýal geçýän nurbat momentini azaltmak ...
  Koprak oka
 • Örtüklerde we boýagda silikon goşundylary

  Örtüklerde we boýagda silikon goşundylary

  Faceerüsti kemçilikler örtük we boýag ulanylanda we soň ýüze çykýar.Bu kemçilikler örtügiň optiki häsiýetlerine we gorag hiline ýaramaz täsir edýär.Adaty kemçilikler substratyň çyglylygy, kraterleriň emele gelmegi we optimal däl akym (mämişi gabygy).bir ...
  Koprak oka
 • Film önümçiliginiň çözgütleri üçin göçmeýän süýşmeler

  Film önümçiliginiň çözgütleri üçin göçmeýän süýşmeler

  SILIKE silikon mumy goşundylaryny ulanmak arkaly polimer plýonkanyň ýüzüni üýtgetmek ýa-da önümçilikde ýa-da aşaky gaplaýyş enjamlarynda gaýtadan işleýiş aýratynlyklaryny gowulaşdyryp biler ýa-da göçme däl süýşmek häsiýetine eýe bolan polimeriň ahyrky ulanylyşyny gowulaşdyryp biler.“Süýşmek” goşundylary filmiň rezisini azaltmak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Innowasiýa ýumşak duýgur material nauşnikdäki estetiki taýdan ýakymly dizaýnlary üpjün edýär

  Innowasiýa ýumşak duýgur material nauşnikdäki estetiki taýdan ýakymly dizaýnlary üpjün edýär

  SILIKE Si-TPV innowasiýa ýumşak sensor materialy nauşnikde estetiki taýdan ýakymly dizaýnlary döredýär Adatça, ýumşak degmegiň “duýgusy” gatylyk, modul, sürtülme koeffisiýenti, dokumasy we diwar galyňlygy ýaly maddy häsiýetleriň utgaşmagyna baglydyr.Silikon kauçuk u ...
  Koprak oka
 • Öňünden baglanyşygyň öňüni almagyň we XLPE kabeli üçin tekiz ekstruziýany gowulandyrmagyň usuly

  Öňünden baglanyşygyň öňüni almagyň we XLPE kabeli üçin tekiz ekstruziýany gowulandyrmagyň usuly

  SILIKE silikon masterbatch deslapky baglanyşygyň öňüni alýar we XLPE Kabel üçin tekiz ekstruziýany gowulandyrýar!XLPE kabeli näme?Özara baglanyşykly polietilen, XLPE hem diýilýär, ýylylyk we ýokary basyş arkaly döredilýän izolýasiýa görnüşidir.Haç döretmek üçin üç usul ...
  Koprak oka
 • Salgy gurmagyň daşky görnüşi sim we kabel birleşmeleriniň durnuksyz çyzyk tizligini kemçilik edýär

  Salgy gurmagyň daşky görnüşi sim we kabel birleşmeleriniň durnuksyz çyzyk tizligini kemçilik edýär

  Sim we kabel birleşmeleriniň çözgütleri: Global sim we kabel birleşmeleriniň bazar görnüşi (Halogen polimerler (PVC, CPE), halogen däl polimerler (XLPE, TPES, TPV, TPU), bu sim we kabel birleşmeleri izolýasiýa we formulirlemek üçin ulanylýan ýörite amaly materiallardyr. sim üçin penjek materiallary ...
  Koprak oka
 • SILIKE SILIMER 5332 agaç plastmassa birleşmesiniň önümçiligini we ýerüsti hilini ýokarlandyrdy

  SILIKE SILIMER 5332 agaç plastmassa birleşmesiniň önümçiligini we ýerüsti hilini ýokarlandyrdy

  Agaç - plastmassa kompozit (WPC), matrisa we agaç doldurgyç hökmünde plastmassadan ýasalan birleşdirilen materialdyr, WPC-ler üçin goşmaça saýlamagyň iň möhüm ugurlary birleşdiriji serişdeler, çalgy ýaglary we reňkleýjilerdir, himiki köpükleýji serişdeler we biosidler.Adatça, WPC-ler standart lubr ulanyp bilerler ...
  Koprak oka
 • TPE sanjym galyplaryny nädip aňsatlaşdyrmaly?

  TPE sanjym galyplaryny nädip aňsatlaşdyrmaly?

  Awtoulag pollary, suw sorujy, tozan sorujy, zyýansyzlandyryjy we ses izolýasiýasy bilen birleşdirildi we goralýan öý ýorganlarynyň bäş sany esasy wezipesi halka görnüşidir.Awtoulag matalary abzal önümlerine degişlidir, içini arassa saklaň we rol oýnaň ...
  Koprak oka
 • BOPP filmleri üçin hemişelik süýşmek çözgütleri

  BOPP filmleri üçin hemişelik süýşmek çözgütleri

  “SILIKE Super Slip Masterbatch” BOPP filmleri üçin hemişelik süýşmek çözgütleri bilen üpjün edildi Biaxial ugrukdyrylan polipropilen (BOPP) filmi, iki ugurda molekulýar zynjyr ugruny öndürýän, maşyn we transvers ugurlarda uzalyp gidýän filmdir.BOPP filmleriniň özboluşly häsiýetleri bar ...
  Koprak oka
 • SILIKE Si-TPV, menek garşylygy we ýumşak duýgurlyk bilen sagat zolaklaryny üpjün edýär

  SILIKE Si-TPV, menek garşylygy we ýumşak duýgurlyk bilen sagat zolaklaryny üpjün edýär

  Bazardaky sagadyň zolaklarynyň köpüsi umumy ýaşy silkon jelinden ýa-da silikon kauçuk materialdan ýasalýar, bu aňsat ýaşy boşaltmak we döwmek aňsat ... Şeýlelik bilen, çydamly rahatlygy we tegmili hödürleýän sagady zolaklaryny gözleýän alyjylar köpelýär. garşylyk.bu talaplar ...
  Koprak oka
 • Polifenilen sulfidiň häsiýetlerini optimizirlemegiň usuly

  Polifenilen sulfidiň häsiýetlerini optimizirlemegiň usuly

  PPS termoplastiki polimeriň bir görnüşidir, adatça, PPS rezini adatça dürli güýçlendiriji materiallar bilen berkidilýär ýa-da beýleki termoplastika bilen garylyp, mehaniki we ýylylyk aýratynlyklaryny hasam gowulandyrýar, aýna süýümi, uglerod süýümi we PTFE bilen doldurylanda PPS has köp ulanylýar.Mundan başga-da ...
  Koprak oka
 • Innowasiýa gaýtadan işlemek we ýerüsti çözgütler üçin polistirol

  Innowasiýa gaýtadan işlemek we ýerüsti çözgütler üçin polistirol

  Aňsatlyk bilen çyzyp bilmeýän polistirol (PS) üstüň gutarmagy gerekmi?ýa-da gowy kerf we tekiz gyrasy almak üçin iň soňky PS sahypalary gerekmi?Gaplamakdaky polistirol, Awtoulagdaky polistirol, elektronikadaky polistirol ýa-da Azyk hyzmatynda polistirol, LYSI seriýaly silikon mahabaty bolsun ...
  Koprak oka
 • SILIKE Silikon tozy reňkli masterbatch in engineeringenerçilik plastmassany gaýtadan işlemegi gowulandyrýar

  SILIKE Silikon tozy reňkli masterbatch in engineeringenerçilik plastmassany gaýtadan işlemegi gowulandyrýar

  In Engineeringenerçilik plastmassalary, has giňden ulanylýan haryt plastmassalaryna (PC, PS, PA, ABS, POM, PVC, PET we PBT ýaly) has gowy mehaniki we / ýa-da ýylylyk aýratynlyklaryna eýe bolan plastik materiallaryň toparydyr.SILIKE Silikon tozy (Siloksan tozy) LYSI seriýasy öz içine alýan poroşok formulasydyr ...
  Koprak oka
 • PVC kabel materiallarynyň könelmegine garşylygy we tekizligini ýokarlandyrmagyň usullary

  PVC kabel materiallarynyň könelmegine garşylygy we tekizligini ýokarlandyrmagyň usullary

  Elektrik sim kabeli we optiki kabel, halk hojalygynyň we gündelik durmuşyň aýrylmaz bölegi bolan energiýa, maglumat we ş.m. geçirmegi öz üstüne alýar.Adaty PVC sim we kabel könelmegine garşylyk we tekizlik pes, hiline we ekstruziýa çyzygynyň tizligine täsir edýär.SILIKE ...
  Koprak oka
 • Si-TPV arkaly ýokary öndürijilikli deri we matany kesgitläň

  Si-TPV arkaly ýokary öndürijilikli deri we matany kesgitläň

  Silikon deri ekologiýa taýdan arassa, dowamly, arassalamak aňsat, howa geçirmeýän we ýokary çydamly öndürijilik mata bolup, dürli programmalarda, hatda aşa gurşawda hem ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, SILIKE Si-TPV patentlenen dinamiki wulkanizirlenen termoplastiki silikon esasly elastomerlerdir ...
  Koprak oka
 • Dokary doldurylan alawy saklaýan PE birleşmeleri üçin silikon goşundy çözgütleri

  Dokary doldurylan alawy saklaýan PE birleşmeleri üçin silikon goşundy çözgütleri

  Käbir sim we kabel öndürijileri zäherlilik meselesinden gaça durmak we durnuklylygy goldamak üçin PVC-ni PE, LDPE ýaly materiallar bilen çalyşýarlar, ýöne käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, meselem, metal gidratlary köp doldurýan HFFR PE kabel birleşmeleri, Bu doldurgyçlar we goşundylar gaýtadan işlemäge ýaramaz täsir edýär ...
  Koprak oka
 • BOPP film önümçiligini optimizirlemek

  BOPP film önümçiligini optimizirlemek

  Biaxial-gönükdirilen polipropilen (BOPP) filmlerinde organiki süýşüriji serişdeler ulanylanda, düşnükli filmdäki dumanlary köpeltmek bilen gaplaýyş materiallarynyň daşky görnüşine we hiline täsir edip biljek filmiň üstünden üznüksiz göçmek.Tapyndylar: BOPP fi öndürmek üçin göçmeýän gyzgyn süýşüriji agent ...
  Koprak oka
 • 8-nji aýakgap materiallary sammit forumyna syn

  8-nji aýakgap materiallary sammit forumyna syn

  8-nji aýakgap materiallary sammiti forumy, aýakgap pudagynyň gyzyklanýan taraplary we hünärmenleri, şeýle hem durnuklylyk ugrundaky öňdebaryjylar üçin ýygnanşyk hökmünde görülip bilner.Jemgyýet ösüşi bilen birlikde, her dürli aýakgap, has oňat, amaly ergonomiki we ygtybarly d ...
  Koprak oka
 • PC / ABS-iň aşgazanyna we çyzylmagyna garşylygy ýokarlandyrmagyň usuly

  PC / ABS-iň aşgazanyna we çyzylmagyna garşylygy ýokarlandyrmagyň usuly

  Polikarbonat / akrilonitril butadien stiren (PC / ABS), PC we ABS garyndysyndan döredilen in engineeringener termoplastiki.Silikon, PC, ABS we PC / ABS ýaly stirol esasly polimerler we erginler üçin döredilen göçmeýän güýçli dyrma we aşgazan çözgüdi hökmünde ussatlyk bilen işleýär.Adv ...
  Koprak oka
 • Awtoulag pudagynda silikon ussatlyklary

  Awtoulag pudagynda silikon ussatlyklary

  Awtoulag pudagyndaky ösüşler bilen giňeltmek üçin Europeewropadaky Silikon Masterbatches bazary TMR tarapyndan öwrenilýär!Europeanewropa ýurtlarynyň köpüsinde awtoulag serişdeleriniň satuwy artdy.Mundan başga-da, Europeewropadaky hökümet edaralary uglerodyň zyňyndylaryny azaltmak baradaky başlangyçlary artdyrýarlar, ...
  Koprak oka
 • “Polyolefins” awtoulag birleşmeleri üçin uzak möhletli çyzmaga çydamly masterbatch

  “Polyolefins” awtoulag birleşmeleri üçin uzak möhletli çyzmaga çydamly masterbatch

  Polipropilen (PP), EPDM üýtgedilen PP, polipropilen tal birleşmeleri, termoplastiki olefinler (TPO) we termoplastiki elastomerler (TPE) ýaly poliolefinler awtoulag programmalarynda has köp ulanylýar, sebäbi in engineener bilen deňeşdirilende gaýtadan işlemekde, ýeňil we arzan bahada artykmaçlyklary bar. ...
  Koprak oka
 • 【Tehnika Capt Surata alnan ugleroddan PET çüýşelerini ýasamak we täze Masterbatch çözmek we sürtülme meselelerini çözmek

  【Tehnika Capt Surata alnan ugleroddan PET çüýşelerini ýasamak we täze Masterbatch çözmek we sürtülme meselelerini çözmek

  PET önümleriniň has tegelek ykdysadyýete tarap barýan ýoly!Tapyndylar: Alnan ugleroddan PET çüýşelerini ýasamagyň täze usuly!“LanzaTech”, ýörite döredilen uglerod iýýän bakteriýa arkaly plastik çüýşeleri öndürmegiň usulyny tapandygyny aýdýar.Polat fabriklerinden ýa-da ga zyňyndylaryny ulanýan amal ...
  Koprak oka
 • Silikon goşundylarynyň gaýtadan işlemegiň aýratynlyklaryna we ýerüsti hil termoplastikasyna täsiri

  Silikon goşundylarynyň gaýtadan işlemegiň aýratynlyklaryna we ýerüsti hil termoplastikasyna täsiri

  Polimer garyndylaryndan ýasalan termoplastiki sa görnüşi, gyzdyrylanda we sowadylanda gaty suwuklyga öwrülýär.Emma doňdurylanda termoplastiki aýna ýaly bolýar we döwülýär.Materialyň adyny berýän bu aýratynlyklar tersine..Agny, bu ...
  Koprak oka
 • Plastiki sanjym galyndylaryny çykaryjy serişdeler SILIMER 5140 polimer goşundy

  Plastiki sanjym galyndylaryny çykaryjy serişdeler SILIMER 5140 polimer goşundy

  Haýsy plastmassa goşundylary öndürijilikde we ýerüsti häsiýetlerde peýdaly?Surfaceerüsti gutarmagyň yzygiderliligi, sikl wagtynyň optimizasiýasy, boýag ýa-da ýelimlenmezden ozal galyndydan soňky amallaryň azalmagy, bularyň hemmesi plastmassany gaýtadan işlemekde möhüm faktorlar!Plastiki sanjym galyndylarynyň çykarylyşy ...
  Koprak oka
 • Haýwan oýunjaklarynda ýumşak degmek üçin Si-TPV çözgüdi

  Haýwan oýunjaklarynda ýumşak degmek üçin Si-TPV çözgüdi

  Sarp edijiler öý haýwanlary oýnawaçlary bazarynda güýçlendirilen çydamlylygy we estetikany hödürlemek bilen bir hatarda howply maddalary öz içine almaýan howpsuz we dowamly materiallara garaşýarlar ... Şeýle-de bolsa, öý haýwan oýunjak öndürijilerine tygşytlylygyň talaplaryny kanagatlandyrjak we güýçli bolmagyna kömek edýän innowasion materiallar gerek ...
  Koprak oka
 • Aşgazan çydamly EVA materialyna ýol

  Aşgazan çydamly EVA materialyna ýol

  Jemgyýetçilik ösüşi bilen birlikde sport aýakgaplary gowy görünmekden praktika ýuwaş-ýuwaşdan ýakynlaşýar.EVA etilen / winil asetat kopolimerdir (efen-winil asetat kopolimer hem diýilýär), oňat plastikligi, çeýeligi we işleýşi bar, köpük bilen bejerilýär ...
  Koprak oka
 • Plastmassa üçin dogry çalgy

  Plastmassa üçin dogry çalgy

  Ricaglaýjy plastmassalar ömrüni artdyrmak we energiýa sarp edilişini we sürtülmäni azaltmak üçin zerurdyr. Köp ýyllaryň dowamynda plastmassa, silikon, PTFE esasly pes ýaglar, mineral ýaglar we sintetiki uglewodorodlar bilen çalmak üçin köp material ulanylýar. s ...
  Koprak oka
 • Softumşak duýgur içki ýüzleri öndürmek üçin täze işleýiş usullary we materiallary bar

  Softumşak duýgur içki ýüzleri öndürmek üçin täze işleýiş usullary we materiallary bar

  Awtoulag interýerindäki köp ýüzler ýokary çydamlylygy, ýakymly görnüşi we oňat bolmagy üçin zerurdyr. Adaty mysallar gural panelleri, gapy örtükleri, merkezi konsol bezegi we ellik guty gapaklarydyr.Awtoulagyň içindäki iň möhüm ýer, gural pa ...
  Koprak oka
 • Super poli (süýt kislotasy) garyndylaryna ýol

  Super poli (süýt kislotasy) garyndylaryna ýol

  Nebitden alnan sintetiki plastmassalaryň ulanylmagy, ak hapalanmak meselesi bilen baglanyşykly belli meseleler sebäpli kynçylyk çekýär.Alternatiw hökmünde täzelenip bilýän uglerod çeşmelerini gözlemek gaty möhüm we derwaýys boldy.Polilaktiki kislota (PLA) çalyşmagyň potensial alternatiwasy hasaplandy ...
  Koprak oka