• habarlar-3

Habarlar

Adamlar sagdyn durmuş ýörelgesine başlanda, adamlaryň sporta bolan höwesi ýokarlandy.Köp adamlar sporty we ylgawy gowy görüp başladylar we her dürli sport aýakgaplary adamlar maşk edende adaty enjamlara öwrüldi.

Ylgaýan aýakgaplaryň öndürijiligi dizaýn we materiallar bilen baglanyşykly.Materiallary saýlamak, gowy aýakgap ýasamagyň esasy bölegi.Adamlaryň sport aýakgaplaryna bolan talaplary barha artýar, bu bolsa maddy täzelikleriň tizligini çaltlaşdyrýar.Elastomer birleşýän material hökmünde, aýakgabyň dabany ulanylanda ýer bilen sürtülme döreder, bu aşgazana täsir eder we aýakgap aýakgaplary üçin ulanylýan elastomer materiallarynyň aşgazan garşylygyny ýokarlandyrmak, howpsuzlyk, hyzmat ömri üçin möhüm ähmiýete eýe, we aýakgap aýakgaplaryny energiýa tygşytlamak.

6102a35ec4f954567.jpg_fo742

Termoplastiki poliuretan (TPU) çeýeligi, çydamlylygy we gaýtadan işlemegiň aňsatlygy ýaly köp taraply aýratynlyklary sebäpli aýakgap pudagynda meşhurlyk gazandy.TPU aýakgap aýakgaplary rahatlygy we dizaýn potensialy bilen bellidir, ýöne garşylyk geýmek meselesinde käwagt gysga bolup biler.

NetijeliTPU ýeke geýim garşylygyny gowulandyrmagyň çözgütleri

SILIKE Aşgazana garşy Masterbatch NM-6Termoplastiki poliuretanlarda (TPU) dargadylan 50% işjeň düzümi bolan pelletleşdirilen formuladyr.Esasanam TPU aýakgabynyň ýeke-täk birleşmeleri üçin işlenip, soňky zatlaryň aşgazana garşylygyny ýokarlandyrmaga we termoplastikadaky aşgazan bahasyny peseltmäge kömek edýär.

Adaty aşaky molekulýar agram bilen deňeşdirilendeSilikon / Siloksan goşundylary, Silikon ýagy, silikon suwuklyklary ýa-da beýleki görnüşli aşgazan goşundylary ýaly,SILIKE Aşgazana garşy Masterbatch NM-6gatylygyna we reňkine täsir etmezden has gowy aşgazana garşylyk häsiýetini berer diýlip garaşylýar.

Adaty peýdalar:

(1) Aşgazan bahasynyň peselmegi bilen aşgazan garşylygy gowulaşdy.

(2) Gaýtadan işlemegiň netijesini we ahyrky zatlaryň daşky görnüşini beriň.

(3) Ekologiýa taýdan arassa.

(4) Gatylyga we reňklere täsir ýok.

(5) DIN, ASTM, NBS, AKRON, SATRA we GB aşgazan synaglary üçin täsirli.

P1078303_f81d9d089517a3b3976385c5de5a7fa2

Hemmesini aýratyn düşündirmeliSILIKE Aşgazan garşy masterbatch NM seriýasyumumy häsiýetinden başga aşgazana garşylyk häsiýetini ulaltmaga gönükdirilendirsilikon goşundy, SILIKE Aşgazan garşy ussatlykesasanam EVA / TPR / TR / TPU / Reňk RUBBER / PVC birleşmelerinde ulanylýan aýakgap senagaty üçin ösdürilýär.(Aýakgap müşderilerine bu önümiň işleýşine we ulanylyşyna has gowy düşünmek üçin, oňa jaň edip bilerissilikon aşgazan serişdesi, Aşgazan garşy goşundy,Geýime garşy masterbatchwe ş.m.)

Ujypsyzja goşundySILIKE Aşgazana garşy Masterbatchiň soňky EVA, TPR, TR, TPU, rezin we PVC aýakgap aýakgabynyň aşgazan garşylygyny netijeli gowulaşdyryp biler we DIN aşgazan synagy üçin täsirli termoplastikadaky aşgazan bahasyny peseldip biler.

Mundan başga-daSILIKE Aşgazana garşy Masterbath / köýnege garşy goşundygowy gaýtadan işleýiş öndürijiligini berip biler, Düwürtigiň akymy ep-esli ýokarlanýar we aşgazana garşylyk içerde we daşarda deňdir.şol bir wagtyň özünde köwüşleriň ulanylyş möhletini köpeldýär.Aýakgaplaryň rahatlygyny we ygtybarlylygyny birleşdiriň.

SILIKE size hödürlemekden hoşalAýakgabyň aşgazanyň aşgazan garşylygyny gowulandyrmak üçin täsirli çözgütlerwe gözlegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!


Iş wagty: Noýabr-01-2023