• habarlar-3

Habarlar

Şäheriň yzygiderli ösmegi bilen, aýagymyzdaky dünýä hem kem-kemden üýtgeýär, indi her pursat diýen ýaly turbanyň aýagynyň aşagyndaky turbalardan doly, şonuň üçin bu turba adamlaryň durmuş derejesi üçin gaty möhümdir.Turba materiallarynyň köp görnüşi bar we dürli materiallaryň dürli goşundylary we artykmaçlyklary bar.

Durmuşymyzyň ähli taraplary plastik turbalardan aýrylmaz, suwuň gündelik durmuşy, uly şäher suw üpjünçiligi, zeýkeş we gaz üpjünçiligi plastik turbadan aýrylmazdyr.Plastmassadan sintez edilen möhüm önüm hökmünde turbalaryň görnüşleri hasam dürli-dürli.Klassifikasiýa ulanylanda, ýörite plastmassadan başga-da, in engineeringenerçilik plastmassalaryndan we umumy maksatly plastmassadan ybarat turbalarda ýaşamaly.

8879137339_2118185886

Plastmas turbalara bolan uly islegiň öňünde önümiň öndürijiligini ýokarlandyrmak, plastik turbalary öndürmekde möhüm ähmiýete eýe.Silikon ýadro / plastmassa turbalaryň ýerüsti hilini we çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin turba öndürijileri önümçilik işine gaýtadan işleýiş gurallarynyň dürli formulalaryny goşýarlar.

SILIKE Silikon Masterbatch LYSI-404- Silikon ýadrosynyň / Uly diametrli turbany gaýtadan işlemegiň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmak

SILIKE Silikon Masterbatch LYSI-404HDPE rezininde dargadylan 50% ultra ýokary molekulýar agramly polisiloksany öz içine alýan silikon ussatlygydyr.Adaty pes molekulýar agramly silikon / silikon goşundylary bilen deňeşdirilende (mysal üçin silikon ýagy ýa-da gaýtadan işleýiş gurallarynyň beýleki görnüşleri),SILIKE Silikon Masterbatch LYSI-404silikon reňkli turbalar / PLB HDPE kanaly / HDPE telekom kanaly has uly artykmaçlyga eýe bolup, nurbatlaryň süýşmegi, çykarylyşynyň pesligi, ölmegi we işleýiş prosesinde ýokary sürtülme koeffisientleri ýaly meselelere takyk we täsirli çözgüt hödürleýär. .

38

Az mukdardaSILIKE Silikon Masterbatch LYSI-404materialyň gaýtadan işleýşini ep-esli gowulaşdyryp, materiala has gowy suwuklyk getirip biler, ölüdäki materialyň ýygnanmagyny netijeli azaldyp biler, ekstruziýa momentini azaldyp biler we şol bir wagtyň özünde has gowy galyplary doldurmak we ýykmak ýerine ýetirip, önümçilik kuwwatyny ep-esli ýokarlandyryp biler. , önüm öndürmek prosesiniň kemçilik derejesini peseltmek.

Şol bir wagtyň özünde, turbanyň içki diwarynyň sürtülme koeffisiýentini netijeli peseldip biler, turbanyň içki diwaryna has oňat tekizlik getirip biler we açylma tizligini netijeli ýokarlandyryp biler.Uly diametrli turbalarda we kömür magdan turbalarynda ulanylanda,SILIKE Silikon Masterbatch LYSI-404has gowy aşgazana we çyzmaga garşylyk getirip biler we turbalaryň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

SILIKE Silikon Masterbatch LYSI-404aşakdaky esasy ugurlarda giňden ulanylýar:

(1) Silikon ýadro turbasy / Optiki süýümli kanal / PLB HDPE turbasy

(2) Mikro kanal / geçiriji

(3) Uly diametrli turba

(4) Gaplamak gutulary we çüýşeler (ýeriň tekizligini ýokarlandyrmak üçin)

(5) PE bilen utgaşýan beýleki ulgamlar

Siziň bilen öwrenmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýan başga-da köp ugur bar we SILIKE size silikon ýadrosy / uly diametrli turbalary gaýtadan işlemek çözgütleri bilen garaşýar!


Iş wagty: 26-2023-nji oktýabr