• habarlar-3

Habarlar

Goşundylary dogry saýlamak, agaç-plastmassa kompozitleriniň (WPC) mahsus aýratynlyklaryny ýokarlandyrmakda we gaýtadan işlemek häsiýetlerini gowulandyrmakda möhüm faktor bolup durýar.Käwagt materialyň üstünde çişirmek, döwmek we boýamak ýaly meseleler ýüze çykýar we goşundylar kömek edip biler.WPC-leriň ekstruziýa setirinde dogry ekstruziýa tizligini we gyralaryň ýarylmagynyň öňüni almak üçin goşundylar zerurdyr.

Saýlanan dürli goşundylaryň arasynda çalgy ýaglary, birleşdiriji serişdeler, antioksidantlar, ýagtylyk stabilizatorlary we galyndy / anti-bakteriýa serişdeleri agaç-plastmassa kompozitleriniň hiline iň uly täsir edýär.Agaç-plastmassa kompozitleri üçin ýörite goşundylar barada aýdylanda bolsa, dürli matrisa rezinleri birleşdirilen önüm öndürijiliginiň ýa-da gaýtadan işlemegiň talaplaryna laýyk gelýän ýörite goşundylary ösdürmeli, ýöne agaç-plastmassa kompozitleri üçin köp sanly goşundylar we saýlamalar bar; agaç-plastmassa kompozitlerini öndürmek üçin dogry goşundylar möhümdir.

Agaç-plastiki kompozitlerde goşundylaryň roly: Görnüşleri we peýdalary

Özara baglanyşyk serişdesi

Özara baglanyşyk serişdeleri agaç süýümleri we matrisa rezinleri birleşdirýär, birleşýän materialyň çeýe güýjüni we berkligini ýokarlandyrýar, şeýle hem döwülmäge garşylyk modulyny we elastiklik modulyny gowulandyrýar.Özara baglanyşyk serişdeleri materialyň ölçegli durnuklylygyny, täsir güýjüni, ýagtylygyň ýaýramagynyň aýratynlyklaryny we balustradlar, basgançaklar we garawullar ýaly önümler üçin örän möhüm bolan süýşmegiň azalmagyny gowulandyrýar.Bezeg materiallarynda ulanylýan plastmassa agaç kompozitleri üçin biri-birine bagly serişdäniň esasy roly, suwuň siňdirilmegi sebäpli agaç süýümleriniň giňelmegi sebäpli ýüze çykýan stres döwülmeginiň öňüni alyp biljek materialyň suwuň siňdirilmegini azaltmakdyr.

Antioksidant

Plastmassa agaç önümleri üçin adaty esasy antioksidant seçimi BHT we 1010 iki kategoriýa.BHT bahasy birneme pes, soňraky ýylylyga çydamly okislenme täsiri gowy, ýöne okislenmeden soň BHT-iň özi DTNP emele getirer, gurluşyň özi reňkli tegmilleriň önüminde sary pigmentdir, şonuň üçin programma giň ýaýran däldir.1010 diňe bir plastmassa agaç önümlerinde däl, eýsem polimer senagatynyň tutuş zynjyrynda köp sanly amaly bar we dünýäde iň uly we iň köp ulanylýan esasy antioksidantdyr.

Galyndylara garşy / bakteriýa garşy serişdeleri

Häzirki wagtda agaç plastmassa galyndylara we mikroblara garşy serişdeleri bor we sink garylan duzuň bir görnüşi, galyndy we agaç çüýrän bakteriýalaryň önümi belli bir inhibitasiýa ukybyna eýedir, şeýle hem gowy ýylylyk durnuklylygy we UV durnuklylygy, birleşmek hem gowulaşdyryp biler materialyň ýalyn saklaýjy häsiýetleri, ýöne önümiň goşundy mukdary köp, goşmaça çykdajy we plastmassa agaç önümleriniň mehaniki aýratynlyklary erbet täsir edýär;başga bir synp arseniki organiki birleşmeler, plastmassanyň düzümi giňden ulanylýar.Az mukdarda goşundylar, galyndylara garşylyk we beýleki aýratynlyklar bilen, ýöne düzüminde REACH we ROSH şahadatnamasyna çenli däl-de, arsen barlygy sebäpli, plastmassa agaç öndürijileri hem az ulanýarlar.

Ricaglar

Ricaglaýjylar plastmassa agaç kompozitleriniň üstki häsiýetlerini gowulaşdyryp, öndürijiligini ýokarlandyryp bilerler.Plastmassa agaç kompozitlerinde ulanylýan adaty çalgy ýaglary etilen bisseramid (EBS), sink stearat, parafin mumy, oksidlenen polietilen we ş.m. EBS we sink stearat HDPE esasly plastmassa agaç kompozitlerinde giňden ulanylýar, ýöne stearatyň bolmagy kesişmegi gowşadýar. Erkek angidridiň birleşdiriji täsiri, birleşdiriji serişdeleriň we çalgy ýaglarynyň netijeliligi peselýär.Şonuň üçin has köp täze çalgy görnüşleri işlenip düzülýär.

Netijelilik durnuklylygy üpjün edýär:Ekologiýa taýdan arassa WPC üçin ýokary netijelilik çalgylary

To agaç-plastmassa kompozitleriniň çalgy ýagynyň ýagdaýyny çözüňbazary, SILIKE birneme ösdürdiagaç-plastmassa kompozitleri üçin ýörite çalgylar (WPCs) 

Bu önüm agaç-plastmassa birleşdirilen materiallar üçin ýörite döredilen silikon polimerdir.Ulag çalmak we beýleki häsiýetleri gowulandyrmak üçin molekulalarda ýörite polisiloksan zynjyrlaryny ulanýar.Agaç-plastmassa birleşýän materiallaryň içki sürtülmesini we daşarky sürtülmesini azaldyp, materiallar bilen enjamlaryň arasynda süýşmek ukybyny ýokarlandyryp, enjamyň momentini has netijeli azaldyp, energiýa sarp edilişini azaldyp we öndürijiligi ýokarlandyryp biler.

Iň esasy pursatSILIKE agaç-plastmassa kompozitleri üçin çalgy, stearat ýa-da PE mumy ýaly organiki goşundylar bilen deňeşdirilende, geçiş artdyrylyp bilner, Gowy mehaniki häsiýetleri saklaň.

A açHDPE / PP / PVC / we beýleki agaç-plastmassa kompozitleri üçin ýaşyl çözgütler.Mebel, gurluşyk, bezeg, awtoulag we transport pudaklarynda giňden ulanylýar.

Adaty peýdalar:

1) gaýtadan işlemegi gowulandyrmak, ekstruder momentini azaltmak we doldurgyçlaryň ýaýramagyny gowulandyrmak;

2) Içerki we daşarky sürtülmäni azaltmak, energiýa sarp edilişini azaltmak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak;

3) Agaç tozy bilen oňat sazlaşyk, agaç plastmassasynyň molekulalarynyň arasyndaky güýçlere täsir etmeýär

substratyň mehaniki aýratynlyklaryny birleşdirýär we saklaýar;

4) Utgaşdyryjynyň mukdaryny azaltmak, önümiň kemçiliklerini azaltmak we agaç plastmassa önümleriniň daşky görnüşini gowulandyrmak;

5) Gaýnadylan synagdan soň ýagyş ýok, uzak möhletli tekizligi saklaň.

Aşakda broşýuraAgaç-plastmassa kompozitleri üçin SILIKE-iň çalgy önümlerigöz aýlap biljekdigiňizi we agaç-plastmassa çalgy ýaglary gerek bolsa, agaç-plastmassa kompozit önümçiligini ýokarlandyryň quality Hilini kesgitlemek IL SILIKE gözlegiňizi kabul edýär!

木塑 1 木塑 2 木塑 3


Iş wagty: Noýabr-01-2023